Посадові інструкції навчальних закладів

1. Права

Директор бібліотеки має право: – в установленому порядку знайомитись з навчальними планами, тематикою науково-дослідних робіт і одержувати від структурних підрозділів університету матеріали і відомості, необхідні для вирішення завдань поставлених перед бібліотекою;

– контролювати виконання співробітниками та користувачами правил користування бібліотекою;

– вносити пропозиції керівництву університету з питань покращення роботи бібліотеки; – подавати до заохочення співробітників бібліотеки, а також вносити пропозиції про відповідальність їх за порушення виробничої і трудової дисципліни; – залучати до роботи бібліотеки співробітників інших підрозділів університету з відома проректора по навчальній роботі;

– приймати участь в заходах, що організовуються республіканськими та міськими методичними центрами; – вести листування з іншими бібліотеками, установами та організаціями.

2. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Бібліотека має постійні взаємовідносини з такими підрозділами: – ректором - з питань затвердження річних планів роботи та звітів; – кафедрами - з питань замовлення літератури та її розподілу, інформації про нові надходження літератури;

– планово-фінансовим відділом і бухгалтерією - з питань штату, виділення коштів та їх реалізації;

– деканатами з питань розподілення навчальної літератури та прийняття заходів щодо студентів, що порушують правила користування бібліотекою; – адміністративно-господарською частиною - з питань ремонту приміщень бібліотеки та обладнання.

3. Відповідальність

За роботу бібліотеки несе відповідальність директор та співробітники. При цьому відповідальність кожного співробітника індивідуальна і залежить від покладених на нього обов'язків і виконуваних функцій згідно з посадовими інструкціями. Директор бібліотеки несе повну відповідальність за:

– якісне комплектування фонду бібліотеки науковою, навчальною, художньою та іноземною літературою, його облік відповідно до існуючих інструкцій;

– своєчасне вилучення із фонду застарілої та ветхої літератури; правильне використання та збереження книжкового фонду бібліотеки;

– своєчасне та якісне обслуговування користувачів всіх категорій;

– оперативне забезпечення всіх інформаційних запитів користувачів всіма формами індивідуальної, групової та масової інформації;

– забезпечення бібліотеки необхідним устаткуванням та сприяння впровадження комп'ютерних бібліотечних технологій у роботу бібліотеки;

– своєчасне подання ректору на затвердження планів роботи бібліотеки та звітів про її роботу; підбір і розстановку кадрів, відповідно до кваліфікаційних вимог;

– додержання співробітниками трудової дисципліни та правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.