Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Посадова інструкція розроблена відповідно до Статуту Національного аграрного університету з урахуванням нормативних документів Міністерства освіти і Міністерства агропромислового комплексу України та на підставі основних положень наказу ректора від 16 червня 1999р. №197-К. У своїй роботі директор керується законом України "Про освіту", положеннями про вищий навчальний заклад та організацію навчального процесу, дотримується чинного законодавства, в межах правового поля добивається виконання державного замовлення з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" для сільського і лісового господарства.

Обов'язки:

Директор інституту магістратури та підвищення кваліфікації зобов'язаний: – формувати основні положення концепції освітньо-професійної діяльності інституту та визначення механізму її реалізації на рівні факультетів;

– готувати проекти перспективного розвитку інституту в плані освітньої діяльності та розвитку матеріально-навчальної бази;

– забезпечувати контроль за дотриманням навчальної дисципліни, якості навчального процесу, відповідності рівня підготовки магістрів державним програмам і стандартам; – вирішувати у межах повноважень і доручень ректора питання кадрової політики, підбору і розстановки кадрів, підготовки молодої зміни через магістратуру та систему підвищення кваліфікації;

– вести контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни ІМПК; – організовувати роботу приймальної комісії, деканатів щодо формування умов прийому в Інститут магістратури бакалаврів (спеціалістів) НАУ та інших навчальних закладів та їх дотримання в рамках загальнодержавних правил прийому; – контролювати навчальний процес та проводити аналіз успішності магістрів; – контролювати стан матеріально-технічної бази та формування планів її розвитку, модернізації з метою створення необхідних умов і дотримання вимог з охорони праці; – контролювати додержання правил проживання магістрами в закріпленому за ІМПК гуртожитку №3;

Права:

Директор Інституту магістратури та підвищення кваліфікації НАУ має право: – представляти інтереси Інституту та університету в міністерствах, відомствах та органах місцевого управління у межах, визначених Статутом НАУ та за дорученням ректора;

– здійснювати контроль за дотриманням на рівні інституту законів і державних актів України з питань трудового законодавства, освітньої діяльності та забезпечення навчального процесу;

- оформляти і підписувати навчальну, методичну та фінансово-кошторисну документацію, статистичні звіти та за дорученням ректора атестаційні справи; – санкціонувати або візувати внесення до наказів усіх осіб, які зараховуються в штат інституту на штатні або тимчасові посади викладачів, навчально-допоміжного та навчально-виробничого персоналу, зараховувати та відраховувати магістрів усіх форм навчання; видавати накази щодо призначення стипендії та надання матеріальної допомоги магістрам;

– вимагати від керівників усіх структурних підрозділів вирішення питань, пов'язаних з організацією та забезпеченням навчального процесу, умов праці викладачів і магістрів, захистом їх прав;

– віддавати доручення деканам, завідувачам кафедр, керівникам підрозділів з питань забезпечення планування навчальної роботи з магістрами, організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, контролю якості навчальної роботи;

– за дорученням ректора координувати спільну діяльність відповідних проректорів, усіх деканів, директорів дослідних господарств, керівників підрозділів під час проведення заходів загально університетського характеру та з питань академічної діяльності;

- представляти ректорові, вченій раді матеріали щодо організації навчального процесу слухачів магістратури, проведення наукових семінарів, конференцій.

Відповідальність

Директор Інституту магістратури та підвищення кваліфікації несе відповідальність за: – дотримання чинного законодавства та концептуальних положень державних актів, що регламентують освітню діяльність;

– виконання навчальних планів, програм і підготовку магістрів згідно з державним і відомчим замовленнями;

– своєчасну підготовку та подання матеріалів з ліцензування напрямків освітньої діяльності навчального закладу;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни в підпорядкованих структурах;

– дотримання штатно-фінансової дисципліни, раціональне використання в межах інституту матеріальних і фінансових засобів, виділених на забезпечення навчального процесу;

– своєчасне формування планів підготовки магістрів, правильної статистичної та функціонально-інформаційної звітності з питань навчальної роботи.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Взаємовідносини директора інституту магістратури та підвищення кваліфікації з іншими проректорами регламентуються положеннями Статуту НАУ, дорученнями ректора, розмежуванням їх функцій і відповідальністю за ділянки роботи:

– з відділом кадрів, планово-фінансовим відділом узгоджує та забезпечує

Комплектування штату інституту і зарахування навчально-допоміжного персоналу;

– з бухгалтерією і планово-фінансовим відділом взаємодіє щодо використання фонду зарплати, погодинного та стипендіального фондів;

– з науковою частиною та деканатами узгоджує питання планування та підготовки викладацького складу для кафедр НАУ через Інститут магістратури;

– з відділами і службами адміністративно-господарської частини співпрацює щодо забезпечення навчального процесу та створення нормальних умов для роботи викладачів і співробітників, навчання і побуту слухачів магістерських програм;

– з керівниками НВК, дослідних станцій та науково-дослідних господарств узгоджує всі питання практичного навчання слухачів інституту, умов їх проживання, правового і соціального захисту під час с.-г. робіт;

– з громадськими організаціями співпрацює в межах компетенції та за дорученням ректора.