Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва. Директор Центру сільськогосподарського дорадництва затверджується Вченою радою університету та підпорядковується проректору з інформатизації, впровадження та дорадництва.

У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами та розпорядженнями Міністерства аграрної політики України, УААН, Статутом НАУ, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва, положенням про Центр сільськогосподарського дорадництва та цією посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, науковий ступінь, вільне володіння іноземною мовою та сучасними інформаційними технологіями, стаж роботи в галузі сільського господарства не менше п'яти років.

2. Обов'язки

1. Координація робіт навчально-науково-виробничих лабораторій, інститутів, кафедр і факультетів Університету з впровадження, спільної науково-виробничої діяльності, надання науково-консультаційних і інформаційних послуг з питань розвитку агропромислового виробництва та сільської промисловості.

2. Організація взаємодії з органами управління агропромисловим виробництвом, сільськогосподарськими товаровиробниками, громадськими об'єднаннями, структурами агробізнесу та інформаційно-консультаційними формуваннями в процесі виконання Програм науково-консультаційної підтримки АПВ та надання дорадчих послуг суб'єктам агропромислового виробництва і сільським громадам;

3. Здійснення поточного контролю за діяльністю Центру, управління та координація взаємодії його структурних підрозділів.

4. Підготовка нормативних документів з приводу організації профільної діяльності Центру.

5. Налагодження зв'язків та взаємодії з Міністерством аграрної політики УААН, агроуніверситетами, співробітництво із зарубіжними організаціями та партнерами для участі у міжнародних програмах і спільних проектах та отримання грантів.

6. Розробка стратегії діяльності Центру.

7. Організація заходів та розробка пропозицій щодо збільшення надходжень позабюджетних коштів до університету та їх раціонального використання;

8. Брати участь у засіданнях ректорату та роботі Вченої Ради університету.

9. Здійснювати контроль за своєчасним надходженням необхідної науково-дослідної інформації для формування інформаційної бази Центру.

3. Права

1. За дорученням ректора представляти інтереси НАУ у різних державних та недержавних установах України та міжнародних організаціях.

2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку системи сільськогосподарського дорадництва та споріднених з нею сфер діяльності.

3. Брати участь у звітно-виборчих заходах університету.

4. Заохочувати співробітників за високі показники в роботі та притягати їх довідповідальності за порушення трудової дисципліни.

4. Відповідальність

Директор Центру несе персональну відповідальність за: Своєчасність, якість і достовірність звітності про діяльність Центру.

1. Виконання у встановлені строки наказів, розпоряджень ректора університету та проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва.

2. Дотримання трудової та виконавської дисципліни в Центрі.