Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Доцент кафедри залучається до роботи на кафедрі на підставі укладання трудового договору (контракту), у тому числі на конкурсній основі, терміном до 5 років. Порядок підписання трудового договору (контракту) визначається Статутом університету. Доцент підпорядкований безпосередньо завідувачу кафедри. У своїй практичній діяльності доцент кафедри керується законодавством про освіту і працю, Статутом університету, освітньо–професійними програмами підготовки, планами навчально–методичної, науково–дослідної та виховної робіт, а також наказами ректора університету, розпорядженнями декана та завідувача кафедри.

2. Обов'язки

Доцент кафедри зобов'язаний: – проводити навчальну, методичну та виховну роботи відповідно до розподілу педагогічного навантаження і обов'язків між співробітниками кафедри; – вести наукові дослідження та впроваджувати результати досліджень у виробництво; – брати участь у підготовці підручників, навчальних посібників, методичних вказівок і розробок, пакетів завдань до контролю знань студентів, зокрема із застосуванням ЕОМ з дисциплін, закріплених за кафедрою;

– вести виховну роботу зі студентами як на заняттях, так і в позаурочний час; – керувати самостійною та науково-дослідною роботою студентів; – систематично підвищувати свою педагогічну та наукову кваліфікацію; - проводити систематичну роботу щодо удосконалення робочих навчальних програм із дисциплін, їх методичного забезпечення, оснащення навчальних лабораторій кафедри; – у межах виконуваного навчального навантаження вести поточний контроль знань студентів та відвідування занять, запроваджувати модульний принцип навчання та рейтинговий контроль знань.

3. Права

Доцент кафедри має право: – вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, ректору університету щодо поліпшення навчальної, наукової та виховної робіт;

– відвідувати заняття співробітників кафедри і факультету відповідно до графіка взаємних відвідувань та відкритих занять;

– брати участь в обговоренні навчальних планів та програм дисциплін, вносити свої пропозиції щодо їх поліпшення;

– вибирати форми і методи викладання навчального матеріалу згідно з встановленими обсягами і рівнем засвоєння знань;

– у разі потреби здійснювати оперативне керівництво навчально – допоміжним і навчально–виробничим персоналом кафедри;

– вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо заохочення окремих студентів та накладання на них стягнень;

– здійснювати керівництво підготовкою бакалаврів, спеціалістів, магістрів і аспірантів, бути консультантом з дисертаційних робіт;

– пропонувати перспективні, пошукові теми науково–дослідних робіт. Приймати участь у конкурсах на відкриття державного фінансування науково–дослідних робіт і здобуття грантів;

– виконувати роботи з впровадження досягнень науки, техніки тощо у виробництво на господарських засадах під егідою університету.

4. Відповідальність

Доцент кафедри несе відповідальність за:

- виконання плану навчальної, методичної, наукової та виховної робіт; - своєчасне та якісне проведення всіх видів занять згідно з розкладом; при цьому зрив занять без поважних причин розцінюється як грубе порушення трудової дисципліни; - методичний та науковий рівень викладання закріпленої дисципліни.