Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач відділом зараховується на роботу і звільняється за наказом ректора університету за поданням директора бібліотеки. Завідувач відділом підпорядкований безпосередньо директору бібліотеки та заступникові директора бібліотеки. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, стаж бібліотечної роботи не менше 5 років.

У своїй роботі завідувач відділом керується матеріалами керівних органів по бібліотечній справі та основами трудового законодавства, положеннями про бібліотеку, планами роботи бібліотеки, а також наказами ректора університету та розпорядженнями дирекції бібліотеки.

2. Обов'язки

Завідувач відділу зобов'язаний: – організовувати роботу із: комплектування та збереження фонду, науковій та технічній обробці літератури, організації каталогів і картотек, обслуговуванню читачів навчальною, науковою та художньою літературою, довідково-бібліографічному і інформаційному забезпеченню користувачів інформації, застосуванню принципів механізації та автоматизації в бібліотечно-інформаційні процеси; – розробляти плани роботи відділу; – вести облік виконаної роботи та звітність відділу;

– аналізувати показники відділу і вносити рекомендації щодо їх покращання; – керувати співробітниками відділу, розподіляти роботу між ними із урахуванням їх кваліфікації, забезпечувати виконання плану відділу;

– розробляти і редагувати інструкції, положення та інші документи, регламентуючі роботу відділу;

– проводити виробничі і методичні наради у відділі;

– брати участь у роботі методичної ради, нарадах і конференціях бібліотечних працівників;

– вивчати досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек;

– контролювати додержання працівниками відділу виробничої і трудової дисципліни, правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; – систематично підвищувати свій професійний рівень.

3. Права

Завідувач відділу має право: – в установленому порядку знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідних робіт університету;

– вносити пропозиції дирекції бібліотеки з питань організації роботи відділу чи бібліотеки в цілому;

– переміщати кадри (без зміни посадового окладу) у межах відділу з метою більш раціонального їх використання;

– вимагати від співробітників відділу виконання посадових обов'язків, розпоряджень дирекції бібліотеки;

– вимагати від читачів виконання правил користування бібліотекою; – подавати дирекції бібліотеки пропозиції по заохоченню співробітників, а також накладання на них адміністративних стягнень;

– сприяти творчій ініціативі співробітникам відділу, підвищенню їх кваліфікації; – підписувати кореспонденцію відділу.

4. Відповідальність

Завідувач відділу несе відповідальність за:

– своєчасне виконання плану роботи відділу;

– збереження книжкового фонду бібліотеки;

– дотримання співробітниками відділу правил внутрішнього розпорядку трудової дисципліни, правил протипожежного захисту, виробничої санітарії та техніки безпеки.