Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач відділом призначається ректором університету. Здійснює науково-технічне й організаційно-методичне керівництво роботою відділу метрології та стандартизації, працює під безпосереднім керівництвом проректора з організаційної та наукової роботи і начальника науково-дослідної частини. У своїй роботі керується "Положенням про службу метрології та стандартизації", стандартами і методичними вказівками в галузі метрологічного забезпечення, наказами й інструктивними листами Кабінету Міністрів України, Держстандарту України, наказами і розпорядженнями ректора, вказівками проректора з організаційної та наукової роботи і начальника НДЧ.

2. Обов'язки

Завідувач відділу зобов'язаний: – здійснювати методичне керівництво та контроль за використанням у науковій роботі державних і відомчих стандартів, норм і технічних умов, що регламентують точність вимірювань і метрологічні характеристики приладів;

– забезпечувати організацію обліку засобів вимірювань, перевірки їх стану, умов експлуатації та зберігання;

– забезпечувати погодження з органами Держстандарту України повірки засобів вимірювань, їх своєчасне представлення на повірку;

– забезпечувати організацію ремонту приладів та обладнання, які використовуються для наукових досліджень;

– здійснювати контроль за придбанням і раціональним використанням обладнання підрозділів НДЧ;

– організовувати роботу з підвищення кваліфікації співробітників відділу метрології та стандартизації.

3. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Завідувач відділу у своїй роботі взаємодіє з усіма підрозділами університету з питань метрологічного забезпечення наукових досліджень, навчального процесу і виробничої діяльності.

Завідувач відділу має право: – вимагати від керівників структурних підрозділів університету матеріали й інформацію, необхідні для виконання обов'язків служби метрології та стандартизації; – контролювати стан, умови зберігання та використання засобів вимірювання, давати розпорядження на вилучення і вилучати із застосування прилади, непридатні для використання.

5. Відповідальність

Завідувач відділу несе відповідальність за: – проведення повірки засобів вимірювань у строки, обумовлені договорами; – правильне використання і зберігання засобів вимірювань.