Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач відділу аспірантури та докторантури організовує роботу щодо підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів у НАУ. Підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи і начальнику науково-дослідної частини. Призначається і звільняється з посади ректором за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. У своїй діяльності керується наказами та директивними вказівками Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора, вказівками проректора з організаційної та наукової роботи, начальника науково-дослідної частини, правилами, внутрішнього розпорядку університету, "Положенням про відділ аспірантури та докторантури", даною посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Завідувач відділу аспірантури та докторантури зобов'язаний: – організовувати та контролювати роботу зі складання річних і перспективних планів підготовки кандидатів та докторів наук, виконання плану особами, які знаходяться у творчих відпустках для завершення докторських і кандидатських дисертацій; – організовувати і контролювати роботу щодо складання проектів річних планів з прийому до аспірантури та докторантури;

– здійснювати підготовку оголошень у пресі, прийом документів до аспірантури та докторантури;

– доводити до факультетів і кафедр плани прийому до аспірантури та докторантури на поточний рік; готувати накази про склад екзаменаційних комісій і розклад вступних іспитів в аспірантуру, проекти наказів про зарахування до аспірантури та докторантури, організацію та проведення вступних іспитів;

– організовувати і контролювати навчання аспірантів, читання лекцій та проведення семінарських занять для аспірантів; контролювати затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів і тем їх дисертаційних робіт, проходження атестації аспірантів, стажистів, здобувачів; організовувати весняну й осінню сесії з прийому кандидатських іспитів; контролювати проходження звітів докторантів на вченій раді університету; – контролювати роботу з підготовки звітів у вищі інстанції за підпорядкуванням;

– брати участь у складанні річної звітності НАУ про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів;

– контролювати роботу науково-консультаційного пункту з підготовки здобувачів та аспірантів з інших організацій до складання кандидатських іспитів;

3. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Завідувач відділу аспірантури та докторантури у своїй роботі взаємодіє із структурними підрозділами і службами з питань, що належать до його посадових обов'язків:

– з навчальною частиною та відділом з працевлаштування випускників - з питань узгодження та оформлення документів на працевлаштування випускників аспірантури та докторантури;

– з деканатами - з приводу поточного навчання аспірантів та докторантів; – з бухгалтерією і планово-фінансовим відділом - щодо використання стипендіального фонду та складання кошторисів;

– з Радою молодих вчених - з питань організації наукової роботи; – із службами адміністративно-господарської частини - щодо створення нормальних умов проживання аспірантів та докторантів.

4. Права

Завідувач відділу аспірантури та докторантури має право: – вимагати від факультетів і кафедр своєчасного виконання наказів і розпоряджень, що стосуються підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

– вносити свої пропозиції керівництву НАУ щодо покращання роботи з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

– отримувати від завідувачів кафедр, наукових керівників аспірантів інформацію про виконання аспірантами індивідуальних планів роботи; – здійснювати перевірку відвідування занять, умов проживання тощо; – відраховувати з аспірантури за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи осіб, які не виконують індивідуальних планів роботи.

5. Відповідальність

Завідувач відділу аспірантури та докторантури несе відповідальність за: – своєчасне та якісне виконання посадових обов'язків;

– організацію роботи Відділу, виконання аспірантами, докторантами та здобувачами індивідуальних планів роботи;

– організацію та проведення екзаменаційних сесій з прийому вступних і кандидатських іспитів;

– своєчасне та якісне оформлення документів, що стосуються підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру НАУ; – виконання правил внутрішнього розпорядку університету та дотримання трудової дисципліни.