Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач Відділу призначається і звільняється з посади ректором Університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи і начальнику науково-дослідної частини. У своїй роботі керується законами України про охорону прав на інтелектуальну власність, нормативними актами з науково-технічної інформації, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України, Статутом Національного аграрного університету, "Положенням про науково-дослідну частину", "Положенням про відділ", наказами ректора Університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи і начальника науково-дослідної частини, посадовою інструкцією. Повинен мати вищу технічну освіту та додатково освіту з питань охорони прав на інтелектуальну власність, стаж роботи патентознавцем не менше п'яти років.

2. Обов'язки

Завідувач Відділу зобов'язаний: – здійснювати науково-методичне керівництво проведенням патентних досліджень при плануванні та виконанні наукових розробок з метою підвищення технічного рівня, забезпечення патентоспроможності, патентної чистоти і конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, створюваних на їх основі машин, приладів, обладнання та технологічних процесів, визначення тенденцій розвитку техніки з основних наукових напрямів Університету; – вносити пропозиції щодо фінансування патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, формувати перелік НДР, за якими виконуються патентні дослідження;

– виявляти в наукових дослідженнях об'єкти можливих винаходів, здійснювати їх правову охорону в Україні та за її межами;

– реєструвати у встановленому порядку раціоналізаторські пропозиції; – надавати допомогу авторам-винахідникам в оформленні матеріалів заявок і захисті їх прав;

– вносити пропозиції щодо широкого використання винаходів, створених ученими Університету;

– здійснювати спільно з проблемною радою з питань науково-технічної діяльності контроль за технічним рівнем виконуваних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

– вносити пропозиції і здійснювати роботи із закордонного патентування винаходів з метою їх, комерційної реалізації, здійснювати контроль за їх проходженням у компетентних органах;

– здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації працівників Університету з патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, вивчати і застосовувати позитивний досвід інших ВНЗ і організацій у цій галузі;

– у разі необхідності брати участь у роботі експертних комісій Університету з метою попередження передчасного розголошення суті науково-технічних досягнень Університету, які можуть бути визнані як винаходи;

– аналізувати стан патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи в Університеті, вносити пропозиції щодо її покращання, розробляти методичні і нормативні матеріали;

– брати участь у роботі вченої ради Університету під час розгляду питань поетапного виконання і завершення охороно спроможних НДР;

– аналізувати виконувану в Університеті наукову тематику і вносити пропозиції щодо включення найбільш перспективних винаходів до плану впровадження результатів НДР; – здійснювати роботи з комплектування патентного фонду, забезпечення вчених Університету нормативно-методичною та довідковою літературою з патентознавства; – вносити пропозиції щодо вдосконалення системи інформаційного забезпечення; – вести облік використаних у виробництві винаходів, раціоналізаторських пропозицій та слідкувати за відображенням інформації про них у плановій, технічній та звітній документації;

– листуватись з підрозділами та організаціями міністерств, відомств, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Торгово-промислової палати України з питань, віднесених до компетенції патентного відділу; – брати участь у розгляді питань, пов'язаних із патентно-ліцензійною, винахідницькою і раціоналізаторською роботою в Університеті, в керівних організаціях.

3. Взаємовідносини з іншими підрозділами

При виконанні основних завдань та їх функцій завідувач Відділу співпрацює з: – науково-організаційним відділом НДЧ - з питань формування тематичних планів наукових досліджень, щорічного підведення підсумків наукових досліджень та звітності перед УкрІНТЕІ по завершенню НДР і ДКР;

– планово-фінансовим відділом НДЧ - у частині відповідності термінів виконання НДР і ДКР, зазначених у договорах на виконання досліджень і реєстраційних картках (РК), та ідентичності назви науково-дослідної роботи в РК і договорі;

– планово-фінансовими відділами Університету та НДЧ - при складанні кошторису щорічних витрат на винахідницьку і патентно-ліцензійну роботу та визначенні джерел фінансування;

– канцелярією Університету - при здійсненні листування з Українським інститутом промислової власності щодо охорони промислової власності Університету, а також з іншими організаціями і установами в межах компетенції Відділу ;

– Першим відділом Університету - при підготовці пропозицій через експертні комісії факультетів щодо віднесення науково-технічної інформації, пов'язаної з об'єктами інтелектуальної власності, до комерційної таємниці Університету;

– бухгалтерією Університету - при здійсненні перерахувань до Українського інституту промислової власності зборів за подачу заявок на видачу патентів України на винаходи, проведення експертизи по суті, видачу патентів України на винаходи і підтримання їх чинності; при виплаті винагороди за використані підприємствами і організаціями винаходи, захищені авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи;

– відділом кадрів Університету - при складанні списків кандидатів на призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки;

– службами проректора-головного вченого секретаря - при підготовці матеріалів з наукової роботи для участі в рейтингу вищих навчальних закладів, що проводиться Міністерством аграрної політики України, а також: здійсненні листування з міністерствами й відомствами з питань інтелектуальної власності; підготовці наказів по Університету з питань компетенції відділу; формуванні фрагментів плану роботи вченої ради; внесенні на вчену раду пропозицій щодо присвоєння почесних звань "Заслужений винахідник України", висунення кандидатів на присвоєння державних дворічних і довічних стипендій; – відділом аспірантури і докторантури Університету - при ознайомленні аспірантів першого року навчання з можливостями патентної інформації для визначення рівня дисертаційної тематики, проведення атестації.

4.Права

Завідувач Відділу має право: – своєчасно отримувати від підрозділів Університету інформацію про виконувані дослідження, необхідні для захисту державного пріоритету винаходів, промислових зразків в Україні і за кордоном;

– вимагати у встановленому порядку від керівників науково-дослідних робіт проведення якісних патентних досліджень відповідно до ДСТУ 3575-97;

– бути представленим у вченій раді Університету, комісії з приймання завершених НДР, давати оцінку технічного рівня їх виконання;

– брати участь при розгляді в керівних організаціях питань, пов'язаних із патентно-ліцензійною, винахідницькою і раціоналізаторською роботою в Університеті; – на нагороду і преміювання у встановленому порядку.

5. Відповідальність

Завідувач Відділу несе відповідальність за: – розголошення змісту можливих винаходів третім особам до встановлення дати пріоритету;

– своєчасну статистичну звітність з винахідництва та її достовірність; – реєстрацію і зберігання службової документації;

– виконання у встановлені строки наказів, розпоряджень ректора Університету, стан і організацію винахідницької роботи в Університеті, виробничу дисципліну та якість виконуваних робіт.