Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1 Завідувач відділу телекомунікацій організовує роботу відділу і керує ним; бере участь у організації виконання функцій відділу, складанні робочого та перспективного планів відділу на основі доручень начальника Інформаційного центру, рішень ректорату та взаємодії з керівниками підрозділів Університету.

1.2 Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора Університету за поданням начальника Інформаційного центру за погодженням з проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва. Підпорядковується безпосередньо начальнику Інформаційного центру.

1.3 У своїй роботі керується цим Положенням, наказами ректора, цією посадовою інструкцією та посадовими обов'язками, затвердженими проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва та погодженими з начальником Інформаційного центру.

1.4 Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, досвід роботи з комп'ютерними технологіями, досконале володіння комп'ютером.

2. Обов'язки

Завідувач відділу зобов'язаний: – забезпечувати якісне та своєчасне виконання функціональних обов'язків відділу; – координувати діяльність інженерів з обслуговування комп'ютерної техніки відповідних підрозділів;

– забезпечувати раціональне використанням матеріально-технічного бази відділу та здійснювати контроль за правильним веденням документації матеріально-відповідальною особою;

– опрацьовувати заходи, що забезпечують підвищення ефективності роботи працівників;

– організовувати функціонування відділу, розподіляти роботу між працівниками та здійснювати контроль за її виконанням;

– вживати заходи щодо забезпечення якості робіт, а також підвищення продуктивності праці співробітників;

– забезпечувати дотримання працівниками правил техніки безпеки та протипожежного стану в приміщенні відділу;

– проводити виробничі наради з працівниками відділу;

– своєчасно, регулярно (не рідше ніж раз на тиждень) та в повному обсязі інформувати начальника Інформаційного центру про роботу відділу;

– виконувати оперативні доручення начальника Інформаційного центру та проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва;

– регулярно брату учать в нарадах, які проводить начальник Інформаційного центру та проректор з інформатизації, впровадження та дорадництва;

– у разі відсутності начальника Інформаційного центру за його дорученням виконувати його функції.

3. Права

Завідувач відділу має право: – вимагати від керівників підрозділів НАУ матеріали та інформацію, необхідні для виконання замовлень;

– маневрувати матеріалами, засобами, устаткуванням для забезпечення функціонування інформаційної системи Університету;

– вимагати від співробітників відділу виконання посадових обов'язків, оперативних доручень, наказів і розпоряджень керівництва;

– здійснювати контроль за термінами та якістю виконання завдань співробітниками відділу;

– погоджувати призначення та зняття з посади матеріально-відповідальної особи відділу.

4. Відповідальність

Завідувач відділу несе відповідальність за: – виконання обов'язків, передбачених цим Положенням та переліком посадових обов'язків, погоджених начальником Інформаційного центру та затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва. – дотримання правил внутрішнього розпорядку; – стан виконавчої та трудової дисципліни у відділі.