Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Диспетчерську Національного аграрного університету, що є підрозділом навчальної частини, очолює її завідувач. На цю посаду він призначається наказом ректором університету за поданням проректора з навчальної роботи і начальника навчальної частини з осіб, які мають вищу освіту. Завідувач диспетчерської здійснює оперативне керівництво диспетчерською, керуючись чинним законодавством, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями проректора з навчальної роботи і начальника навчальної частини.

2. Обов'язки

Завідувач диспетчерської навчальної частини зобов'язаний: – забезпечувати виконання співробітниками диспетчерської правил внутрішнього розпорядку університету;

– брати участь у заходах щодо вдосконалення навчального процесу; – здійснювати особисто та через співробітників диспетчерської збір навчальної інформації, що використовується для розробки розкладу занять;

– постійно здійснювати контроль за розподілом педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу університету;

– брати особисту участь у підготовці розкладу занять для студентів денної форми навчання та здійснювати контроль за підготовкою розкладу занять для студентів заочної форми навчання; здійснювати контроль за оперативним внесенням змін до розкладу занять студентів усіх форм навчання.

3. Права

Завідувач диспетчерської навчальної частини має право: – вносити проректору з навчальної роботи і начальнику навчальної частини пропозиції щодо покращання організації навчального процесу в університеті;

– вносити проректору з навчальної роботи і начальнику навчальної частини пропозиції щодо змін у кадровому забезпеченні диспетчерської.

4. Відповідальність

Завідувач диспетчерської несе відповідальність за ефективне функціонування диспетчерської.