Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач лабораторією відділу телекомунікацій є, як правило, матеріально відповідальною особою, яка забезпечує діяльність відділу, допомагає працівникам відділу у виконанні їх функцій щодо підтримання технічної бази відділу в належному стані. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням завідувача відділом та погодженням начальника Інформаційного центру. У своїй роботі керується дорученнями завідувача відділом, розпорядженнями і наказами ректора, цією посадовою інструкцією та переліком посадових обов'язків. Безпосередньо підпорядковується завідувачу відділом. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, досконале володіння комп'ютером та оргтехнікою, засобами телекомунікації.

2. Обов'язки

Завідувач лабораторією зобов'язаний: – забезпечувати роботу відділу телекомунікацій;

– приймати замовлення на виконання робіт згідно з порядком. встановленим в Університеті, про що звітує регулярно (не рідше як раз на місяць) перед завідувачем відділу;

– вести облік матеріальних цінностей з оформленням відповідної документації (за умов покладання на нього обов'язків матеріально відповідальної особи); – контролювати витрати матеріалів, вживати заходи щодо їх економії та зберігання; – визначати потребу і своєчасно замовляти згідно з нормами кількість витратних матеріалів;

– організовувати профілактичний догляд технікою та запобігати їх зупинці; – допомагати працівникам відділу у виконанні їх функцій; – дотримуватися правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

3. Права

Завідувач лабораторією має право: – вимагати від завідувач відділом інформацію та матеріали для виконання службових обов'язків;

– вносити пропозиції з питань поліпшення організації роботи відділу та його матеріально-технічного забезпечення.

4. Відповідальність

Завідувач лабораторією несе відповідальність за: – виконання функціональних обов'язків, що вказані в посадових інструкціях згідно цього Положення та переліку посадових обов'язків, погоджених начальником Інформаційного центру та затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва;

– правил внутрішнього розпорядку; – дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Завідувач лабораторією у своїй роботі взаємодіє з: – Завідувачем відділу та співробітниками відділу - з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків.