Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Основним завданням завідувача лабораторією є керівництво діяльністю обчислювальної лабораторії, яка пов'язана з механізованою й автоматизованою обробкою інформації на базі використання обчислювальної техніки. Завідувач лабораторії забезпечує використання засобів обчислювальної техніки в обслуговуванні управління університету і бухгалтерії університету, матеріально-технічне обслуговування техніки, яка застосовується в адміністративних службах університету. Організовує роботу обчислювальної лабораторії і несе повну відповідальність за її технічну та експлуатаційну готовність. Призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. У своїй службовій діяльності керується розпорядчими та інформативними документами, які регламентують його роботу та цією інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - повинен мати вищу технічну або інженерно-економічну освіту у сфері механізації та автоматизованої обробки даних не менше 5 років.

2. Обов'язки

Завідувач лабораторії зобов'язаний: – забезпечувати розвиток технічної бази та інформаційного обслуговування, впровадження сучасних методів і засобів обробки інформації;

– визначати раціональне завантаження підрозділів та виконавців, забезпечувати контроль за ходом виконання робіт у зазначені строки;

– у встановленому порядку укладати договори на виконання робіт як для лабораторії, так і для сторонніх організацій, забезпечувати своєчасність виконання договорів; – організовувати роботу співробітників обчислювальної лабораторії, вживати заходи щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціонального планування та оснащення робочих місць, додержання штатної і фінансової дисципліни; – за участю громадських організацій і трудового колективу проводити роботу з виховання свідомого і добросовісного ставлення до праці, укріплення трудової дисципліни, всебічно сприяти розвитку творчої ініціативи, раціоналізаторству та винахідництву;

– забезпечувати своєчасний монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні випробування пристроїв ЕОМ, оперативний ремонт;

– здійснювати узагальнення та аналіз даних щодо технічного стану пристроїв ЕОМ; – вживати заходи щодо забезпечення техніки безпеки, протипожежного захисту і виробничої санітарії;

– здійснювати контроль за правильним зберіганням і витрачанням матеріальних засобів, їх своєчасним і правильним списанням;

– розробляти інструкції, положення та інші нормативні документи для організації роботи з експлуатації та технічного обслуговування обчислювальної техніки; – підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у роботі семінарів і конференцій зі своєї спеціальності;

– організовувати підвищення кваліфікації співробітників обчислювальної лабораторії; пропагувати досягнення науки і техніки зі своєї спеціальності, виступаючи з повідомленнями і доповідями.

Завідувач лабораторії повинен знати:

– накази і розпорядження вищестоящих організацій та керівництва лабораторії, які регламентують організацію роботи лабораторії;

– керівні і нормативні документи з питань технічного обслуговування обчислювальної техніки;

– організаційну структуру лабораторії, завдання організації ефективної експлуатації та своєчасного технічного обслуговування обчислювальної техніки;

– передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з використання сучасної обчислювальної техніки за профілем роботи спеціаліста, перспективи її розвитку;

– технічні характеристики, будову, функціонування, практику проведення профілактичного технічного обслуговування пристроїв ЕОМ, правила ведення експлуатаційної документації;

– правила ведення обміну і звітності при технічному обслуговуванні обчислювальної техніки;

– технологічний процес обробки інформації на ЕОМ;

– діюче положення про оплату праці та норми матеріального і морального стимулювання;

– правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії;

– основи трудового законодавства;

– порядок оформлення службових документів.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Завідувач лабораторії в межах своєї компетенції співпрацює з інформаційним центром НАУ, бухгалтерією, канцелярією та іншими адміністративними службами НАУ.

3. Права

Завідувач лабораторії має право: – пропонувати для затвердження документи щодо призначення на посаду і звільнення з неї;

– перерозподіляти роботу між співробітниками лабораторії для забезпечення організації праці;

– звертатися за консультаціями до різних служб НАУ;

– захищати свої права і права співробітників при порушенні колективного договору з боку адміністрації.

4. Відповідальність

Завідувач лабораторії несе відповідальність за: – невиконання у встановлений час наказів, розпоряджень, планів, заходів та інших розпорядчих документів;

– незадовільний технічний стан обчислювальної техніки лабораторії; – несвоєчасне і неякісне проведення профілактичного, технічного обслуговування обчислювальної техніки;

– невиконання заходів з техніки безпеки і протипожежного захисту, виробничої санітарії; за порушення правил виробничої і трудової дисципліни; – неправильне використання і зберігання матеріальних цінностей лабораторії.