Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач науково-методичною лабораторією зараховується на роботу і звільняється з роботи наказом ректора університету за поданням начальника навчальної частини.

У своїй діяльності завідувач науково-методичною лабораторією керується чинним законодавством про працю та освіту, Статутом університету, Положенням "Про науково-методичну лабораторію", рішеннями ректорату та вченої ради університету, планами роботи, наказами та розпорядженням ректора, проректора з навчальної роботи, начальника навчальної частини.

2. Обов'язки завідувача

Завідувач науково-методичною лабораторією зобов'язаний: – здійснювати керівництво роботою лабораторії згідно з планом роботи; – складати перспективні та поточні плани роботи лабораторії;

– розподіляти обов'язки між співробітниками лабораторії та контролювати їх виконання; – затверджувати індивідуальні плани роботи співробітників лабораторії та постійно тримати на контролі їх виконання;

– своєчасно виконувати рішення та розпорядження, що стосуються діяльності лабораторії;

– розробляти положення та інші нормативні матеріали, що регламентують навчальний процес в університеті;

– вивчати, узагальнювати та розповсюджувати передовий досвід організації навчального процесу;

– брати участь у роботі комісій по контролю навчальної і навчально-методичної роботи кафедр, факультетів;

– організовувати проведення конференцій і семінарів з питань удосконалення навчальної роботи;

– готувати матеріали з навчальної і методичної роботи для розгляду на ректораті, вченій раді університету;

– аналізувати існуючі навчальні плани і програми, вживати заходи щодо їх удосконалення;

– надавати методичну допомогу викладачам кафедр університету; – підвищувати свої професійні і теоретичні знання;

– слідкувати за належним збереженням закріпленого за лабораторією майна; – дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежних правил, промислової санітарії.

3. Права завідувача

Завідувач науково-методичною лабораторією має право: – вносити пропозиції щодо зміни у штатному розкладі; – підбирати кандидатури для заміщення вакантних посад;

– проявляти ініціативу щодо поліпшення стану навчальної та навчально-методичної роботи в університеті;

– вимагати від кафедр і деканатів інформацію, необхідну для виконання покладених обов'язків;

– бути присутнім на засіданнях ректорату, вченої ради, де розглядаються питання роботи лабораторії;

– відвідувати заняття викладачів університету з метою вивчення передового досвіду та контролювати якість навчального процесу;

– виконувати навчальну роботу на кафедрах університету на засадах сумісництва в обсязі 240-500 годин.

4. Відповідальність завідувача

Завідувач науково-методичною лабораторією несе відповідальність за: – наслідки роботи лабораторії за всіма напрямами її діяльності; – вчасне і якісне виконання плану роботи;

– дотримання співробітниками лабораторії трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки;

– підбір кадрів та раціональне використання фонду заробітної плати; – своєчасність та достовірність звітної документації.