Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач сектором призначається на посаду і звільняється наказом ректора університету за представленням директора бібліотеки, узгодженим з завідуючим відділом бібліотеки. Завідувач сектором підпорядковується завідувачу відділом. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, стаж роботи не менше 3 років.

У своїй роботі завідувач сектором керується матеріалами вищих органів з питань бібліотечної справи, розпорядженнями дирекції бібліотеки.

2. Обов'язки

Завідувач сектором зобов'язаний: – організовувати і здійснювати роботу одного із секторів бібліотеки з обліку, каталогізації та технічній обробці літератури, ведення та редагування каталогів, обслуговування читачів навчальною, науковою та художньою літературою, книгозберігання та реставрації книг, довідково-бібліографічному і інформаційному обслуговування, автоматизації бібліотечно-інформаційних технологій; – готувати план і звіт про роботу сектора; – обслуговувати читачів по МБА; – вести робочі картотеки;

– контролювати терміни використання виданої читачами літератури; – виявляти читачів-боржників і вести відповідну роботу з їх ліквідації; – розставляти і редагувати картки алфавітного і систематичного каталогів; – виключати із каталогів картки;

– брати участь у розробці технологічних інструкцій на виробничі процеси відповідного сектора;

– вивчати передовий досвід інших бібліотек і впроваджувати його в практику своєї роботи;

– систематично підвищувати свій професійний рівень; – виконувати обов'язки завідувача відділом за його відсутності.

3. Права

Завідувач сектором має право: – вимагати від співробітників сектора якісного виконання робіт;

– вносити пропозиції керівництву бібліотеки та відділу з питань покращання бібліотечної роботи; – брати участь у конференціях та семінарах бібліотечних працівників.

4. Відповідальність

Завідувач сектором несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання посадових обов'язків співробітниками сектора; – виконання трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку; – виконання правил протипожежного захисту, виробничої санітарії і техніки безпеки; – збереження книжкового фонду бібліотеки.