Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник головного бухгалтера підпорядковується головному бухгалтеру, є організатором і виконавцем бухгалтерського обліку і звітності. У своїй практичній діяльності керується діючим законодавством, положеннями із бухгалтерського обліку, вказівками головного бухгалтера, наказом ректора. Користується правом другого підпису на грошових документах. При відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба) всі права і обов'язки переходять до заступника.

2. Обов'язки заступника головного бухгалтера

Заступник головного бухгалтера зобов'язаний:

– в установлені строки приймати від старшого касира звіти по касі університету (грошовий, валютний); у відсутність бухгалтера з відряджень - авансові звіти підзвітних осіб; – перевіряти при прийманні звітів:

– правильність оформлення кожного документа і його законність; – точність і достовірність всіх показників у документах і звітах; – правильність арифметичного підрахунку показників у кожному документі; – правильність прикладених до звіту прибуткових і додаткових документів, співставляючи їх з другими звітами;

– залишок грошових сум на початок і кінець звітного періоду;

– правильно і своєчасно розробляти всі прийняті звіти і документи та складати бухгалтерський проводок;

– контролювати роботу каси, постійно перевіряти повноту і своєчасність оприбуткування по касі одержану в Держбанку та Головдержказначействі готівку; – складати касові заявки по кварталах та заявки-розрахунку залишку ліміту каси; – видавати касирам книги квитанцій на одержання грошей за проживання в гуртожитках і вести їх облік;

– контролювати правильність нарахування і своєчасне перерахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування; – виховувати кадри, зміцнювати трудову дисципліну у підрозділі; – крім вище перелічених обов'язків, у міру виробничої необхідності і з вказівки головного бухгалтера, виконувати інші обов'язки з бухгалтерського обліку;

– виписувати доручення в Головдержказначейство за чеками в Держбанк на отримання готівки по зарплаті, стипендії, відрядженнях, чорнобильських.

3. Права

Заступник головного бухгалтера має право: – отримувати від керівників всіх структурних підрозділів університету необхідні для виконання покладених на нього обов'язків документи, інформації, розрахунки, звіти у встановлені терміни;

– не приймати до виконання і оформлення документів, які суперечать нормативним актам і діючому законодавству та повідомляти про це головного бухгалтера; – вносити пропозиції з скорочення і покращення бухгалтерської звітності, з впровадження нових форм і методів в бухгалтерського обліку; – вносити пропозиції щодо заохочення співробітників, які досягли позитивних результатів фінансово-господарської діяльності, а в необхідних випадках - притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих працівників.

4. Відповідальність

Заступник головного бухгалтера несе відповідальність за: – вчасний і якісний звіт із касових операцій та стан касової дисципліни; – своєчасне отримання і правильну обробку документів та звітів, складання бухгалтерських мереж;

– зберігання і використання чекових книжок; – оформлення і обробку документів, протиправних нормативним і законодавчим актам.