Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Посада заступника головного бухгалтера з ревізії і контролю введена в штат бухгалтерії університету з метою оперативного та якісного здійснення контрольних функцій, покладених на головного бухгалтера відповідно до діючого Положення про головних бухгалтерів.

Основні завдання, які ставляться перед заступником головного бухгалтера з ревізій і контролю укладаються в здійсненні поточного контролю за забезпеченням збереження власності, за цілеспрямованим, правильним і економічним використанням грошових коштів, матеріалів та інших державних цінностей, за додержанням діючих законів, положень, інструкцій і вказівок вищестоящих органів.

Заступник головного бухгалтера з ревізій і контролю призначається і звільняється ректором університету за поданням головного бухгалтера і підпорядковується головному бухгалтеру університету. У своїй роботі керується законами, постановами і розпорядженнями уряду, Положенням по внутрівідомчому контролю, наказами і інструкціями Кабміну і Мінфіну, постановами Головдержказначейства. Працює за планом, затвердженим ректором університету з включенням представників кафедр, відділів університету.

Контроль за роботою заступника головного бухгалтера з ревізій і контролю та надання необхідної методичної допомоги і проведенні ревізій і перевірок покладається на головного бухгалтера університету.

2. Обов'язки

Заступник головного бухгалтера з ревізій і контролю зобов'язаний: – контролювати забезпечення збереження державних грошових і матеріальних цінностей у всіх матеріально-відповідальних осіб і по всіх місцях їх збереження; – контролювати дотримання правил збереження матеріальних цінностей, їх використання і дотримання норм їх витрачання;

– контролювати вірогідність і обґрунтованість документів, поданих структурними підрозділами в бухгалтерію університету і давати основу для нарахування і оплати: – заробітної плати всім категоріям працівників (табелі, наряди, відомості про відсутність на роботі штатних викладачів, заяви на погодинну оплату, трудові договору, акти виконаних робіт тощо);

– стипендії студентам, аспірантам, докторантам (законність призначення стипендії стипендіальною комісією і деканатами, правильність включення в списки стипендіатів, фактичні строки вибуття із числа студентів, своєчасне призначення стипендій аспірантам, докторантам;

– видатків на відрядження (фактичне перебування у відрядженні і фактичні строки у відрядженнях);

– контролювати дотримання штатної дисципліни в частині використання посад з цільового призначення, а також відпрацювання урочного часу по основним і сумісницьким посадах;

– здійснювати планові та по спеціальним завданням ревізії фінансово-господарської діяльності навчально-виробничих господарств, технікумів, дослідних станцій, філіалів, а також їх підрозділів;

– оформляти актами чи довідками результати ревізій і перевірок, які підписуються перевіряючими і залученими до перевірки (ревізії) спеціалістами, а також керівниками структурних підрозділів (навчально-виробничих господарств), дослідних станцій, технікумів.

3. Права

Заступник головного бухгалтера з ревізій і контролю має право: – відповідно до затвердженого ректором планом і спеціальним завданням проводити ревізії, перевірки, виробничі і повні інвентаризації, у всіх структурних підрозділах і підпорядкованих університету підприємств;

– по узгодженню з керівництвом університету залучати спеціалістів (робітників університету і підпорядкованих університету навчально-виробничих господарств) для участі в проведенні ревізій і перевірок;

– при проведенні ревізій і перевірок опломбовувати місця зберігання документації, готівки, матеріальних цінностей;

– користуватись звітними, оперативними, поточними і другими документами відділу кадрів, навчальної частини, архіву, бухгалтерії, канцелярії та других служб університету; одержувати завірені копії документів, а при необхідності витягувати в установленому порядку їх оригінали;

– вимагати та одержувати від працівників перевіряючих і ревізуємих підрозділів, і підвідомчих університету усні й письмові пояснення з питань, що виникають у процесі ревізії і перевірок.

4. Відповідальність

Заступник головного бухгалтера з ревізій і контролю несе відповідальність за: – своєчасний і якісний звіт по результатах проведених ревізій, перевірок; достовірність виведених результатів з перевірок, ревізій.