Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник головного бухгалтера призначається та звільняється з роботи ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи і проректора з економічних питань. У своїй практичній діяльності керується діючим законодавством, інструкціями з бухгалтерського обліку, вказівками головного бухгалтера, наказами та розпорядженнями ректора, "Положенням про науково-дослідну частину" та даною посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Заступник головного бухгалтера по НДЧ зобов'язаний: – керувати організацією бухгалтерського обліку НДЧ;

– брати участь у розробці фінансових та інших показників для перспективних і поточних планів і завдань; – забезпечувати оперативність у роботі бухгалтерії;

– розробляти і контролювати план документообороту, форми документів і порядок їх заповнення, план перевірок і ревізій;

– контролювати дотримання штатного розкладу НДЧ, фонду заробітної плати згідно з кошторисами договору;

– дотримуватись "Положення про виконання госпдоговірних робіт"; – вживати дієвих заходів щодо попередження недостач, розтрат, незаконного використання грошових засобів і товарно-матеріальних цінностей, а також інших порушень з боку посадових осіб, зайнятих на виконанні бюджетних і госпдоговірних робіт; – своєчасно та якісно складати бухгалтерські звіти і подавати їх у встановлені строки головному бухгалтеру та проректору з організаційної та наукової роботи; – систематично слідкувати за календарними строками і фінансовим виконанням робіт; – здійснювати зарахування та звільнення з роботи згідно з наказами по університету стосовно бюджетних і госпдоговірних тем; – вести облік грошових надходжень та їх витрачання; – складати грошові відомості на отримання заробітної плати; – здійснювати рознос надходжень і витрат усіх грошових засобів; – приймати акти на виконану роботу;

– виконувати контіровку документів за актами виконання робіт; – складати у встановлені строки бухгалтерську проводку (журнал-ордер № 11); – готувати документи в банк; – контролювати витрачання коштів на відрядження з бюджетних і госпдоговірних тем.

3. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Заступник головного бухгалтера по НДЧ співпрацює з: – планово-фінансовим відділом НДЧ - щодо підготовки даних для складання планів-прогнозів та розрахунку кошторису у відповідності з відсотковим відношенням до факту минулого року;

– відділом кадрів - з питань зарахування на роботу наукових співробітників та допоміжного персоналу по науково-дослідній тематиці;

– кафедрами університету (керівниками тем науково-дослідних робіт) - з питань надходження та використання коштів відповідно до калькуляції та штатного розкладу по науково-дослідній тематиці;

– відділом капітального будівництва - з питань використання коштів, передбачених на ремонт та капітальне будівництво, відповідно до кошторису.

4. Права

Заступник головного бухгалтера по НДЧ має право: – вимагати від працівників, які виконують бюджетні та госпдоговірні дослідження за договорами, правильного і своєчасного подання необхідних для бухгалтерського обліку і контролю документів;

– підписувати та візувати бухгалтерські, грошові й інші документи; – вносити пропозиції щодо поліпшення бухгалтерського обліку.

5. Відповідальність

Заступник головного бухгалтера по НДЧ несе відповідальність за: – своєчасне і правильне ведення бухгалтерського обліку в розрізі бюджетних і госпдоговірних тем;

– щомісячне подання керівництву НДЧ і головному бухгалтеру фінансових довідок про надходження та витрачання коштів за бюджетними та госпдоговірними темами; – додержання розрахункової дисципліни;

– правильне і своєчасне проведення й оформлення перевірки ревізій договорів, товарно-матеріальних цінностей;

– своєчасне та правильне нарахування заробітної плати, премій й інших винагород, а також грошових допомог;

– своєчасне оформлення матеріалів на складання позовів матеріально-відповідальним особам за недостачі, розтрати та крадіжки;

– виконання правил внутрішнього розпорядку університету та дотримання трудової дисципліни.