Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1.Заступник декана з виховної роботи призначається для організаційного забезпечення цілеспрямованої позанавчальної роботи зі студентами факультету, надання допомоги студентам у формуванні структур студентського врядування та здійсненні їх діяльності, планування і безпосереднього управління виховною роботою на факультеті.

1.2. Заступником декана з виховної роботи може бути один з найбільш досвідчених штатних викладачів факультету, який користується повагою і авторитетом у студентів і викладачів та співробітників, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив у середовищі факультету.

1.3. Заступник декана з виховної роботи призначається наказом ректора за поданням декана факультету після узгодження з проректором з виховної роботи та студентських справ НАУ.

1.4. За виконанням обов'язків заступника декана з виховної роботи викладач отримує доплату в розмірі 25% від окладу тієї штатної посади, яку він займає на кафедрі.

1.5. У своїй роботі заступник декана з виховної роботи керується чинним законодавством, статутом НАУ, наказами і розпорядженнями ректора та першого проректора, розпорядженнями проректора з виховної роботи та студентських справ НАУ, декана факультету. Безпосередньо підпорядкований декану факультету, функціонально - проректору з виховної роботи та студентських справ НАУ.

2. Функції заступника декана з виховної роботи

2.1. Здійснення організаційного забезпечення та безпосереднє управління виховною роботою на рівні факультету.

2.2. Розробка, формування комплексного плану виховної роботи на факультеті.

2.3. Підбір і розстановка кадрів у системі виховної роботи факультету. Управління інститутом наставників студентських груп та кураторів студентських клубів за інтересами.

2.4. Надання допомоги у формуванні, функціонуванні структур студентського врядування рівнів: факультет, курс, група, гуртожиток. Контроль за їх діяльністю.

2.5. Взаємодія з осередками громадських організацій.

2.6. Забезпечення організації та проведення заходів культурно-просвітницького, виховного характеру на рівні факультету: зборів, урочистих подій, конкурсів, вистав, спортивних змагань, мистецьких та інших творчих конкурсів, зустрічей з творчою інтелігенцією, тематичних лекторіїв, тощо.

2.7. Організація роботи колективів та осередків народної творчості, клубів за інтересами, тощо, в межах факультету.

2.8. Залучення студентів, викладачів та співробітників позаурочної культурно-просвітницької роботи на рівні факультету.

2.9. Забезпечення діяльності факультетської ради з виховної роботи.

2.10. Проведення соціологічних досліджень в студентських колективах і структурних підрозділах факультету.

2.11. Контроль за навчальним процесом, зокрема, за дотриманням трудової та навчальної дисципліни, службової етики в міжособистих стосунках.

2.12. Забезпечення роботи вихователів в закріплених гуртожитках.

2.13. Участь в науково-дослідницькій роботі з проблем виховання студентської молоді.

2.14. Підготовка необхідних організаційно-методичних документів, матеріалів, які забезпечують виховну роботу на факультеті.

2.15. Організаційне забезпечення участі студентів, викладачів, співробітників факультету в позаурочній роботі, яка проводиться на рівні університету.

2.16. Особиста участь в нарадах, семінарах, інших організаційно-методичних заходах, які проводить ректорат із заступниками деканів з виховної роботи.

2.17. Необхідна індивідуальна робота зі студентами факультету.

2.18. Вивчення позитивного досвіду, підвищення кваліфікації, опанування новітніми методами і формами виховної роботи у вищих закладах освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації.

3. Повноваження

Заступник декана з виховної роботи має право:

3.1. Разом з деканом здійснювати підбір і розстановку кадрів в системі виховної роботи факультету: наставників і старост студентських груп, вихователів в гуртожитках, кураторів студентських клубів за інтересами.

3.2. Розглядати, корегувати, затверджувати, контролювати плани виховної роботи в студентських групах, на курсах, в закріплених гуртожитках.

3.3. Вимагати від викладачів виконання виховної роботи зі студентами в їх позанавчальний час в обсягах, які передбачені їхнім індивідуальним планом у відповідності з діючим в університеті "Положенням про планування, штатно-фінансове забезпечення виховної роботи".

3.4. Контролювати стан виховної роботи, трудову і навчальну дисципліну, дотримання службової етики в міжособистих стосунках викладачів, співробітників і студентів факультету.

3.5. Брати участь у розгляді справ, які пов'язані з виключенням студентів з університету за різного роду порушення, а також погодження поновлення студентів, які були раніше відраховані з університету, або з інших ВЗО за порушення внутрішнього розпорядку.

3.6. Давати пропозиції на присвоєння іменних стипендій, інших форм заохочення кращим студентам факультету.

3.7. Виступати з пропозиціями про адміністративні стягнення до порушників трудової, навчальної дисципліни, службової етики, тощо.

3.8. Контролювати і корегувати від імені деканату діяльність структур студентського врядування, громадських організацій та їх осередків, які діють у межах факультету.

3.9. Бути членом вченої ради факультету.

3.10. Очолювати факультетську раду з виховної роботи.

3.11. Давати розпорядження студентам, викладачам, співробітникам факультету в межах виконання своїх функціональних обов'язків.

4. Відповідальність

Заступник декана з виховної роботи несе відповідальність за: Дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, які регламентують виховну роботу у ВЗО ІІІ і ІV рівнів акредитації та безпосередньо в Національному аграрному університеті.

4.1. Виконання плану виховної роботи факультету.

4.2. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та викладацької дисципліни в НАУ.

4.4. Виконання функціональних обов'язків та використання повноважень, передбачених цим положенням.