Посадові інструкції навчальних закладів

1 Загальні положення

Заступник директора Інституту магістратури та підвищення кваліфікації є заступником з навчальної роботи, який здійснює безпосереднє керівництво навчальним процесом слухачів магістерських програм, а саме:

– планування і організація навчального процесу;

– координації заочної форми навчання;

– контролю за переміщенням магістрів (спільно з відділом кадрів);

У своїй роботі заступник директора Інституту магістратури та підвищення керується

Законами України, нормативними документами, наказами та інструкціями Міністерства Освіти України, Міністерства агропромислового комплексу України, статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, рішеннями вченої ради і ректорату університету, розпорядженнями директора ІМПК, "Положенням про ІМПК НАУ"

2. Обов'язки

Заступник директора Інституту магістратури та підвищення кваліфікації зобов'язаний: – сприяти розробці і впровадженню навчально-методичних комплексів підготовки в університеті фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр";

– приймати участь у формуванні кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", розробці робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, програм загальноосвітньої, гуманітарної та професійної підготовки; – організовувати планування занять та підготовку навчального розкладу за всіма формами навчання;

– здійснювати постійний контроль за виконанням навчальних планів і програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр";

– аналізувати та готувати пропозиції щодо поліпшення організації навчального процесу; – забезпечувати облік чисельності та руху контингенту магістрів усіх форм навчання; – проводити аналіз за результатами іспитових сесій та здійснювати контроль за ліквідацією академічних заборгованостей;

– організовувати практичне навчання слухачів магістерських програм ; – приймати участь у плануванні та аналізі якості роботи Державних екзаменаційних комісій;

– планувати використання аудиторного фонду;

– приймати участь у підготовці нормативних документів для фінансування навчального процесу;

– інформувати відповідні посадові особи щодо змін нормативної документації, що регламентує організацію та забезпечення навчального процесу.

3. Права

Заступник директора Інституту магістратури та підвищення кваліфікації має право: – подавати пропозиції для на розгляду на Вченій раді, ректораті, безпосередньо ректору університету щодо покращання організації та забезпечення навчального процесу магістрів;

– вимагати від навчальних підрозділів університету своєчасного і якісного оформлення відповідної навчальної документації, неухильного виконання розкладу занять, залікових та іспитових сесій

– з'ясовувати факти порушення організації та забезпечення навчального процесу та вимагати від осіб, які їх допустили, письмового пояснення їх причин; – залучати осіб із числа професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу до розробки методичних рекомендацій з питань організації та забезпечення навчального процесу;

– бути присутнім на засіданнях вчених рад, методичних комісій факультетів, кафедр, відвідувати всі види занять магістрів, бути присутнім на всіх формах контролю знань слухачів інституту.

4. Відповідальність.

Заступник директора інституту магістратури та підвищення кваліфікації відповідає за: – своєчасність та якість виконання наказів, розпоряджень ректора і директора Інституту;

– своєчасне введення відповідних навчальних планів і програм підготовки фахівців, методів і форм контролю знань студентів;

– організацію праці та стан трудової дисципліни співробітниками інституту; – своєчасне подання матеріалів звітності щодо слухачів магістерських програм.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами університету

Заступник директора Інституту магістратури та підвищення кваліфікації у своїй діяльності співпрацює із:

– деканатами та кафедрами університету – з питань організації та забезпечення навчального процесу для магістрів;

– планово-фінансовим відділом - з питань фінансування навчального процесу в інституті; – відділом кадрів - з питань формування штатного розпису інституту, переміщення контингенту магістрів;

– аспірантурою - з питань формування навчального плану підготовки кандидатів наук з числа випускників магістерських програм;

– службами та структурами інженерного й інформаційного забезпечення навчального процесу.