Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник завідувача відділом з виховної роботи призначається і звільняється з посади наказом ректора університету і підпорядковується завідувачу відділом з навчально-виховної роботи та студентських справ. У своїй роботі керується Статутом університету, чинним законодавством, наказами і розпорядженнями ректора і проректора з навчально-виховної роботи та студентських справ, "Положенням про систему виховної роботи в НАУ" та посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Заступник завідувача відділом виховної роботи зобов'язаний: – здійснювати організаційне забезпечення виховною роботою на рівні університету; – відпрацьовувати і вдосконалювати систему виховної роботи в університеті; – розробляти і формувати комплексний план виховної роботи в університеті; – здійснювати організаційне забезпечення виховною роботою в університеті і на факультетах;

– брати участь в організації та проведенні заходів виховного характеру на рівні університету;

– організовувати залучення студентів, викладачів та співробітників для культурно-просвітницької роботи в університеті;

– сприяти забезпеченню роботи студентів у колективах художньої творчості спортивних секціях, клубах за інтересами тощо;

– брати участь в нарадах та семінарах наставників студентів;

– надавати організаційну та методичну допомогу регіональним коледжам технікумам у здійсненні виховної роботи;

– співпрацювати з іншими ВЗО України, зарубіжними університетами з питань виховної роботи;

3. Права

Заступник завідувача відділом виховної роботи має право: – розглядати, корегувати та контролювати плани виховної роботи на факультетах – брати участь у розгляді справ, які пов'язані з виключенням студентів з університету за різного роду порушення, а також погодження поновлення студентів, які були раніше відраховані з університету за порушення внутрішнього розпорядку; – вносити пропозиції на присвоєння іменних стипендій, інших форм заохочення кращим студентам університету;

4. Відповідальність

Заступник завідувача відділом виховної роботи несе відповідальність за: – дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, які регламентують виховну роботу в університеті; – виконання плану виховної роботи університету;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни; – виконання обов'язків та використання прав, передбачених цією посадовою інструкцією.