Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник завідувача студентського гуртожитку призначається наказом по університету з числа студентів за пропозицією завідувача гуртожитком за погодженням з деканатом. Заступник завідувача є підлеглим завідувачу гуртожитком. У практичній роботі керується наказами завідувача та правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках університету.

Заступнику завідувача гуртожитку підпорядковуються всі співробітники гуртожитку згідно з штатним розписом.

2. Обов'язки

Заступник завідувача студентським гуртожитком зобов'язаний: – надавати допомогу завідувачу при заселенні гуртожитку; – контролювати роботу старост поверхів та кімнат; – дотримуватись правил пожежної безпеки;

3. Права

Заступник завідувача студентським гуртожитком має право: – вимагати від мешканців гуртожитку своєчасного відшкодування збитків при псуванні приміщення, обладнання та інвентаря.