Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідуючий відділом з виховної роботи та студентських справ на правах заступника з цього напрямку діяльності проректора з навчально-виховної роботи та студентських справ призначається і звільняється з посади наказом ректора університету. Підпорядковується проректору з навчально-виховної роботи та студентських справ. У своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом НАУ, наказами і розпорядженнями ректора і проректора з навчально-виховної роботи та студентських справ, "Положенням про систему виховної роботи в НАУ" та посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Завідуючий відділом виховної роботи та студентських справ зобов'язаний: – здійснювати організаційне забезпечення та безпосереднє управління виховні роботою на рівні університету;

– відпрацьовувати і вдосконалювати систему виховної роботи, структуру управління нею тощо;

– розробляти і формувати комплексний план виховної роботи в університеті; – здійснювати організаційно-методичне забезпечення виховної роботи в університеті на факультетах;

– забезпечувати організацію та проведення заходів виховного характеру на рівні університету: урочисті події, конкурси, вистави, спортивні змагання, мистецькі конкурси інші творчі конкурси, зустрічі з творчою інтелігенцією тощо;

– надавати допомогу в створенні, структуризації, здійсненні діяльності громадських організацій, які діють на рівні університету, коригувати їх взаємодію. Здійснювати зв'язки та представництво від ректорату в громадських організаціях університету; – організовувати залучення студентів, викладачів та співробітників для культурно просвітницької роботи на рівні університету;

– сприяти забезпеченню роботи студентів у колективах художньої творчості спортивних секціях, клубах за інтересами тощо;

– надавати підтримку від ректорату і опікувати діяльність самодіяльних творчих студентських колективів університету;

– проводити наради, семінари наставників студентів;

– здійснювати від ректорату зв'язок з культурним середовищем м. Києва: театрами музеями, творчими спілками, організаціями тощо;

– організовувати соціологічні дослідження в студентських колективах;

– очолювати роботу координаційної ради з виховної роботи НАУ;

– організовувати службу психологічного забезпечення виховного процесу;

– надавати організаційну та методичну допомогу регіональним коледжам технікумам у здійсненні виховної роботи, контролювати і коригувати цей напрямок їх діяльності;

– співпрацювати з іншими ВЗО України, зарубіжними університетами з проблем і питань виховної роботи, студентського життя, молодіжної політики.

3. Права

Завідуючий відділом виховної роботи та студентських справ має право: – розглядати, корегувати, затверджувати, контролювати плани виховної роботи на факультетах;

– розподіляти між факультетами та кафедрами фонд заробітної плати, який виділяється на виховну роботу і контролювати його використання за призначенням відповідно до діючого в університеті "Положення ...";

– вимагати від викладачів виконання виховної роботи зі студентами в позанавчальний час в обсягах робочого часу, які передбачені планом та штатним розкладом навчального року;

– контролювати стан виховної роботи, трудову і навчальну дисципліну, дотримання службової етики в міжособових стосунках викладачів, співробітників і студентів на факультетах і кафедрах;

– брати участь у розгляді справ, які пов'язані з виключенням студентів з університету за різного роду порушення, а також погодження поновлення студентів, які були раніше відраховані з університету або з інших ВЗО за порушення внутрішнього розпорядку; – давати пропозиції на присвоєння іменних стипендій, інших форм заохочення кращим студентам університету;

– контролювати і коригувати від імені ректорату діяльність громадських організацій та їх осередків, які діють у межах університету.

4. Відповідальність

Завідуючий відділом виховної роботи та студентських справ несе відповідальність за: – дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, які регламентують виховну роботу у ВЗО ІІІ та ІV рівнів акредитації; – виконання плану виховної роботи університету;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни а також планово-фінансової дисципліни;

– виконання обов'язків та використання прав, передбачених цією посадовою інструкцією.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Завідуючий відділом виховної роботи та студентських справ взаємодіє навчальною частиною університету.