Посадові інструкції навчальних закладів

І. Загальні положення

Інженер:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора відповідного науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, директора відповідного НДІ і наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вищу освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи.

2. Обов'язки

2.1. Під керівництвом наукового керівника теми або провідного інженера бере участь у проведенні наукових досліджень і розробок у межах теми.

2.2. Проводить збір, обробку, аналіз та систематизацію науково-технічної інформації за темою дослідження.

2.3. Бере участь у розробці проектної і робочої технічної документації та оформленні завершених науково-дослідних і проектних робіт.

2.4. Бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень у виробництво.

2.5. Бере участь в оформленні наукових звітів. Інженер повинен:

2.6. Знати нормативні матеріали з розробки та оформлення технічної документації.

2.7. Володіти сучасними методами і засобами виконання технічних розрахунків та обчислювальних робіт з використанням комп'ютерної техніки.

3. Права

Інженер має право:

3.1. Подавати директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми пропозиції щодо тематики наукових досліджень і розробок.

3.2. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо покращання планування та організації виконання науково-дослідних робіт.

4. Відповідальність

Інженер несе відповідальність за:

4.1. Якість і терміни виконання науково-дослідних робіт.

4.2. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.3. Виконання обов'язків і завдань, покладених на нього посадовою інструкцією.