Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Інженер призначається і звільняється з посади наказом ректора НАУ за поданням проректора з АГР.

Інженер повинен мати вищу освіту та стаж роботи на виробництві не менше 3 років.

Інженер відділу не може бути залучений до виконання функцій, не передбачених законом "Про охорону праці" та "Типовим положенням про службу охорони праці". Він веде свою роботу згідно з планами, затвердженими керівником НАУ.

Інженер відділу у своїй діяльності керується законодавством про працю, галузевими і міжгалузевими нормативними актами з охорони праці та "Положенням про службу охорони праці".

2. Обов'язки

Інженер відділу зобов'язаний: – організовувати роботу із впровадження безпечних та нешкідливих умов праці на основі законодавства;

– впроваджувати оптимальні режими праці і відпочинку працюючих;

– забезпечувати безпеку виробничих процесів та устаткування;

– опрацьовувати ефективну систему управління охороною праці, сприяти вдосконаленню діяльності в цьому напрямі кожного підрозділу та кожної службової особи; – проводити ввідний інструктаж з питань охорони праці для працівників, які щойно прийняті на роботу, а також контролювати проведення інструктажів на робочому місці; – збирати первинні матеріали (паспортизацію, атестацію) щодо надання пільг за шкідливі умови праці;

– надавати допомогу в розслідуванні нещасних випадків та аварій; – готувати накази та розпорядження з питань охорони праці, загальних для всього НАУ; – визначає потребу в забезпеченні працівників НАУ спецодягом та спец. харчуванням; – контролювати виконання заходів з протипожежній безпеці; – складати звіти з охорони праці відповідно до встановлених строків і форм.

3. Права

Інженер має право: – проводити перевірку виконання правил з охорони праці всіма підрозділами НАУ, давати для усунення виявлених недоліків приписи, які обов'язкові для виконання всіма працівниками НАУ та можуть бути відмінені тільки за розпорядженням ректора НАУ; – використовувати службовий транспорт для оперативної роботи з охорони праці; – вимагати від керівників підрозділів усунення від роботи осіб, які не мають допусків до виконання даної роботи або грубо порушують правила, норми та інструкції з охорони праці. Вимагати письмові пояснення від осіб, які допустили порушення правил, норм та інструкцій з охорони праці;

– залучати необхідних спеціалістів до перевірок стану охорони праці в підрозділах НАУ; – вносити керівництву та профкому НАУ пропозиції щодо осіб, які потребують покарання за порушення законодавчих та нормативних актів, розпоряджень з охорони праці, невиконання наказів, а також щодо осіб, які заслуговують на заохочення за високоякісну працю;

– брати участь у розгляді питань з охорони праці в інших організаціях за направленням керівництва НАУ.