Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера-програміста 1 категорії

1. Загальні положення

Основним завданням інженера-програміста І категорії є супроводження задач і ППП за якими ведеться промислова експлуатація в лабораторії. Інженер-програміст І категорії підпорядковується провідному спеціалісту, зав. лабораторією і працює під їх безпосереднім керівництвом. Призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора за поданням зав. лабораторією. У своїй діяльності користується розпорядженнями, нормативними документами, які регламентують його роботу, а також інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - повинен мати вищу освіту і досвід роботи не менше 3 років.

2. Обов'язки

Інженер-програміст 1 категорії зобов'язаний: – якісно і своєчасно виконувати планові завдання і поточні доручення; – брати участь в впровадженні нових систем і пакетів програм, які необхідні для роботи адміністративних служб і бухгалтерії університету;

– виконувати комп'ютерний набір і коригування матеріалів, зв'язаних з документообігом університету;

– виконувати супровід бухгалтерських програм та програм, зв'язаних з документообігом університету;

– підвищувати свій професійний рівень шляхом самоосвіти, навчання на курсах і в учбових закладах, а також участю в роботі семінарів, конференцій за своїм фахом; – виконувати виробничу та трудову дисципліну, правила внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки і вимоги протипожежного захисту.

Інженер-програміст І категорії повинен знати: – організаційну структуру лабораторії і її завдання;

– порядок і етапи моделювання задач, які розв'язуються на ЕОМ;

– передовий вітчизняний і зарубіжний досвід моделювання і алгоритмізації задач з використанням ЕОМ;

– інструкції з техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії.

3. Права

Інженер-програміст 1 категорії має право: – звертатись за консультаціями до співробітників лабораторії та її керівництва; – подавати обґрунтовані пропозиції щодо порядку і термінів виконання розробок, проектування, розв'язання задач, а також покращання роботи;

– відстоювати свої права і права співробітників при порушенні колективного договору з боку адміністрації; приймати участь в роботі наукових семінарів.

4. Відповідальність

Інженер-програміст 1 категорії несе відповідальність за: – неякісне і несвоєчасне виконання довірених йому робіт;

– невиконання розпоряджень і вказівок вищих за посадою співробітників і завідувача лабораторії;

– недоцільне використання машинного часу; – порушення правил виробничої і трудової дисципліни;

– невиконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту; – неправильне використання і збереження доручених йому матеріальних цінностей, технічної документації, розробок лабораторії.