Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція методиста вищої категорії

1. Загальні положення

Методист вищої категорії відділу зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням завідувач відділу з працевлаштування випускників та видачі дипломів. Методист вищої категорії безпосередньо підпорядковується завідувачу відділу.

На посаду методиста вищої категорії призначається особа, яка має вищу освіту та досвіт роботи з веденням документації кадрових служб та вміння працювати на ПК.

У своїй діяльності методист вищої категорії керується чинним законодавством України, Статутом університету, постановами Вченої ради університету, Положенням університету, що рекомендують організацію та забезпечення кадрової документації, наказами та розпорядженнями ректора університету, проректора з навчальної частини, начальника навчальної частини, завідувача відділу.

2. Обов'язки

Методист вищої категорії відділу з працевлаштування випускників та видачі дипломів зобов'язаний:

– приймати інформацію від деканатів для створення електронної бази даних про випускників, перевіряти наявність (достовірність інформації) всіх необхідних документів;

– отримувати дипломи про освіту;

– реєструвати дипломи бакалаврів, спеціалістів, магістрів;

– здавати в особові справи копії дипломів;

– приймати участь у підготовці звіту відділу.

3. Права

Методист вищої категорії має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення роботи відділу;

– вимагати від співробітників деканатів інформацію щодо організації та забезпечення випуску в університеті;

– контролювати робочі групи деканатів з підготовки вихідних матеріалів щодо документів про освіту;

– співпрацювати з відділом кадрів, відділом проректора-головного вченого секретаря, деканатами для забезпечення своїх обов'язків.

4. Відповідальність

Методист вищої категорії відділу з працевлаштування випускників та видачі дипломів несе відповідальність за:

– своєчасне замовлення та видачу документів про освіту;

– контроль обліку та видачі дипломів;

– своєчасне подання статистичної звітності про роботу відділу у доповідні відділи та

Організації;

– збереження державного майна за відділом.