Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція методиста інституту магістратури та підвищення кваліфікації

1. Загальні положення

Методист ІМПК (надалі Методист) зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням директора інституту. Методист безпосередньо підпорядковується заступникові директора ІМПК. У своїй діяльності Методист керується чинним законодавством України, Статутом університету, освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, постановами Вченої ради університету, Положеннями університету, що регламентують організацію та забезпечення навчального процесу, наказами та розпорядженнями ректора університету, директора Інституту магістратури та підвищення кваліфікації, його заступника.

2. Обов'язки

Методист навчальної частини зобов'язаний: – контролювати виконання розкладу аудиторних занять з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

– контролювати облік контингенту магістрів за стаціонарною та заочною формою навчання;

– здійснювати підготовку наказів щодо призначення іменних стипендій магістрам; – контролювати правильність оформлення документів щодо призначення стипендій; – вести облік успішності студентів стаціонарної форми навчання за результатами сесій; – вести облік випуску магістрів; - приймати участь у підготовці звіту навчальної частини;

– приймати участь в розробці міжнародних магістерських програм за участю іноземних університетів; – виконувати розпорядження та доручення директора інституту, його заступника;

3. Права

Методист має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення роботи навчальної частини з магістрами; – вимагати від співробітників деканатів, кафедр інформацію щодо організації та забезпечення навчального процесу для магістрів;

– доручати співробітникам деканатів, кафедр збір статистичної інформації щодо навчальної роботи з магістрами;

– контролювати виконання навчальними підрозділами університету графіку навчального процесу та розкладу занять для магістрів;

– контролювати виконання розкладу занять професорсько-викладацьким складом; – співпрацювати з відділом кадрів, планово-фінансовим відділом, відділом проректора-головного вченого секретаря, для забезпечення виконання своїх обов'язків.

4. Відповідальність

Методист несе відповідальність за: – збереження державного майна, закріпленого за інститутом;

– своєчасне подання статистичної звітності про навчальну роботу у доповідні відділи та організації; – достовірність статистичної звітності.