Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція методиста навчальної частини

1. Загальні положення

Методист навчальної частини (надалі Методист) зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням начальника навчальної частини. Методист безпосередньо підпорядковується начальнику навчальної частини університету. На посаду Методиста призначається особа, яка має вищу освіту та досвід роботи з організації та забезпечення навчального процесу. У своїй діяльності Методист керується чинним законодавством України, Статутом університету, освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, постановами Вченої ради університету, Положеннями університету, що регламентують організацію та забезпечення навчального процесу, наказами та розпорядженнями ректора університету, проректора з навчальної роботи, начальника навчальної частини.

2. Обов'язки

Методист навчальної частини зобов'язаний: – вести облік викладачів з погодинною оплатою, нараховувати їм заробітну плату, контролювати виконання розкладу аудиторних занять з підготовки фахівців; – забезпечувати: контроль та зведення розрахунків обсягів педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу університету; облік педагогічної роботи професорсько-викладацького складу університету; розподіл педагогічного навантаження між викладачами кафедр або філій кафедр університету згідно з "Положенням про планування та розподіл педнавантаження"; облік контингенту студентів за стаціонарною формою навчання; підготовку наказів щодо призначення іменних стипендій студентам, контролювати правильність оформлення документів щодо призначення стипендій;

– вести облік успішності студентів стаціонарної форми навчання за результатами сесій;

– готувати для міністерств і відомств статистичні звіти щодо організації та забезпечення

Навчального процесу студентів стаціонарної форми навчання;

– вести облік випуску студентів;

– готувати списки голів ДЕК та звіти голів ДЕК для міністерств і відомств;

– приймати участь у підготовці звіту навчальної частини;

– складати накази та графіки щодо проведення "Днів донора";

– щорічно збирати звіти про роботу факультетів для узагальнення звітності по

Навчальній роботі університету.

3. Права

Методист має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення роботи навчальної частини; – вимагати від співробітників деканатів, кафедр інформацію щодо організації та забезпечення навчального процесу в університеті;

– доручати співробітникам деканатів, кафедр збір статистичної інформації щодо навчальної роботи;

– контролювати виконання навчальними підрозділами університету графіку навчального процесу та розкладу занять;

– контролювати виконання розкладу занять професорсько-викладацьким складом; – співпрацювати з відділом кадрів, планово-фінансовим відділом, відділом проректора-головного вченого секретаря, для забезпечення виконання своїх обов'язків.

4. Відповідальність

Методист навчальної частини несе відповідальність за: – збереження державного майна, закріпленого за навчальною частиною; – своєчасне подання статистичної звітності про навчальну роботу у доповідні відділи та організації;

– достовірність статистичної звітності;

– достовірність матеріалів стосовно нарахування заробітної плати професорсько-викладацькому складу з погодинною оплатою.