Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція методиста сектора координації заочної освіти

Сектор координації заочної освіти є структурним підрозділом навчальної частини, через який здійснюється керівництво та контроль за навчально-методичною роботою по заочній освіті на факультетах та інститутах університету.

1. Загальні положення

Методист сектора координації заочної освіти (далі Методист) зараховується на роботу та звільняється з неї наказом ректора університету за поданням проректора з навчальної роботи і начальника навчальної частини. Методист безпосередньо підпорядкований начальнику навчальної частини університету. У своїй роботі методист керується чинним законодавством України, наказами, інструкціями Міністерства освіти та Міністерства агропромислового комплексу України, Статутом університету, "Положенням про навчальну частину", "Положенням про заочну освіту", наказами та розпорядженнями ректора, проректора з навчальної роботи та начальника навчальної частини.

2. Обов'язки

Методист зобов'язаний: – брати участь у плануванні навчального процесу для фахівців, підготовка яких здійснюється за заочною формою освіти, підготовці робочих навчальних планів підготовки фахівців, графіків навчального процесу університету;

– здійснювати контроль за виконанням навчальних планів підготовки фахівців заочної форми освіти, термінами навчання, якістю проведення занять, веденням навчальної та звітної документації;

– здійснювати облік чисельності та руху контингенту студентів заочної форми навчання, готувати статистичні звіти з навчальної роботи;

– аналізувати й узагальнювати матеріали за підсумками екзаменаційних сесій; – інформувати деканати про нові положення, нормативні документи, накази, які регламентують навчальний процес;

– забезпечувати деканати бланками навчально-звітної документації встановленої

Форми;

– брати участь в організації навчального процесу для слухачів магістерської програми,

У розробці навчальних планів та графіків навчального процесу, здійснювати систематичний контроль за якістю проведення занять, готувати документацію, необхідну для навчального процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ' Магістр'.

– координувати проходження стажування стажистами-викладачами, здійснювати їх облік, контролювати виконання стажистами викладачами індивідуальних планів їх стажування.

3. Права

Методист має право: – вимагати від деканатів інформацію щодо виконання наказів, розпоряджень ректора університету, розпоряджень проректора з навчальної роботи та начальника навчальної частини з організації та забезпечення навчального процесу за заочною формою освіти, для слухачів магістерської програми та для стажистів-викладачів;

– здійснювати контроль за своєчасним оформленням планової документації, поданням звітності, виконанням розкладу занять, залікових та екзаменаційних сесій для заочної форми освіти, для слухачів магістерської програми і для стажистів-викладачів; – доручати і вимагати виконання окремих завдань з навчально-методичної роботи співробітникам деканатів, відповідальним за організацію та забезпечення навчального процесу за заочною формою освіти, для слухачів магістерської програми і для стажистів викладачів;

– перевіряти виконання навчальних планів, графіків навчального процесу для студентів заочної форми освіти і для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" та індивідуальних планів стажування для стажистів-викладачів.

4. Відповідальність

Методист несе відповідальність за: – своєчасне та якісне виконання покладених на нього обов'язків, наказів, розпоряджень ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи та начальника навчальної частини;

· об'єктивність даних статистичної інформації та звітності; – дотримання вимог діловодства та збереження документації.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Методист у своїй роботі взаємодіє з: – деканами факультетів з питань:

– організації та забезпечення проведення навчального процесу за заочною формою освіти;

– організації та забезпечення проведення навчального процесу для слухачів магістерської програми;

Організації та забезпечення стажування стажистами-викладачами; – планово-фінансовим відділом з питань статистичної звітності;

– відділом кадрів з питань підготовки наказів для студентів заочної форми освіти, слухачів магістерської програми та стажистів-викладачів.