Посадові інструкції навчальних закладів

І. Загальні положення

Молодший науковий співробітник:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, директора відповідного НДІ і наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 3 років. За наявності вченого ступеня при закінченні аспірантури вимоги до стажу роботи не пред'являються. За наявності рекомендації вченої ради вищого навчального закладу /факультету/ на посаду молодшого наукового співробітника може бути призначений випускник, вищого навчального закладу, який отримав досвід наукової роботи під час навчання.

2. Обов'язки

Молодший науковий співробітник:

2.1. Під керівництвом відповідального виконавця або безпосередньо проводить наукові дослідження і розробки за окремими розділами /етапами, завданнями/ теми відповідно до затверджених методик.

2.2. Вивчає науково-технічну інформацію з досліджуваної проблеми.

2.3. Здійснює збір, накопичення і обробку наукової інформації у межах поставлених завдань.

2.4. Бере участь у підготовці наукових звітів та інших інформаційних документів за темою досліджень.

2.5. Здійснює нагляд за правильним та безпечним використанням контрольно-вимірювальної апаратури, лабораторного обладнання, матеріалів.

2.6. Бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень у виробництво. Молодший науковий співробітник повинен:

2.7. Знати мету та завдання здійснюваних досліджень і розробок.

2.8. Володіти сучасними методами і засобами планування та організації досліджень, проведення експериментів та спостережень, узагальнення та обробки інформації, у тому числі із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

3. Права

Молодший науковий співробітник має право:

3.1. Подавати науковому керівнику теми пропозиції щодо покращання організації та планування науково-дослідних робіт,

3.2. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо удосконалення методик виконання наукових досліджень.

4. Відповідальність

Молодший науковий співробітник несе відповідальність за:

4.1. Якість і терміни виконання науково-дослідних робіт.

4.2. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.3. Виконання обов'язків і завдань, покладених на нього посадовою інструкцією.