Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається та звільняється з посади ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Підпорядкований проректору з організаційної та наукової роботи і начальнику НДЧ. У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи і начальника НДЧ, "Положенням про науково-дослідну частину" та посадовою інструкцією. Повинен мати вищу освіту та досвід роботи з відповідної спеціальності не менше 5 років.

2. Обов'язки

Молодший науковий співробітник зобов'язаний: – брати участь у вирішенні питань наукової діяльності структурних підрозділів НДЧ університету;

– брати участь у розробці наукової тематики, підготовці і оформленні планів та програм науково-дослідної роботи підрозділів університету;

– надавати необхідну методичну допомогу науковим підрозділам університету при підготовці робочої та іншої документації для укладання угод на виконання наукових досліджень;

– здійснювати потоковий контроль за виконанням календарних планів і програм наукових досліджень та за додержанням встановлених вимог при підготовці звітної документації; – організовувати і брати безпосередню участь у зборі та систематизації, здійснювати аналіз та аналітичну обробку науково-технічної інформації з науково-дослідної роботи підрозділів університету, брати участь у підготовці щорічних звітів про науково-дослідну роботу університету;

– готувати та надавати оперативні довідкові матеріали та різнобічну науково-технічну інформацію з різних питань наукової діяльності університету на запит керівництва НАУ, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України та інших установ; – готувати та систематично поновлювати WEB-сторінку НДЧ на WEB-сайті НАУ; – брати участь у підготовці матеріалів для галузевих координаційно-методичних комісій та проблемної ради університету;

– брати участь в інших заходах, пов'язаних з організацією виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт підрозділами університету.

3. Права

Молодший науковий співробітник має право: – вимагати та одержувати у встановлений строк від керівництва та відповідальних виконавців науково-дослідних робіт, від кафедр, лабораторій та дослідних станцій університету необхідну інформацію для складання планів, звітів, проведення аналізу з питань виконання науково-дослідної тематики;

– вносити пропозиції щодо поліпшення організації і виконання науково-дослідної роботи за державним замовленням та за господарськими угодами.

4. Відповідальність

Молодший науковий співробітник несе відповідальність за: – виконання у встановлені строки тематичних планів науково-дослідних робіт та звітності по них;

– своєчасну та якісну підготовку довідкової інформації;

– виконання правил внутрішнього розпорядку університету та дотримання трудової дисципліни.