Посадові інструкції навчальних закладів

І. Загальні положення Науковий керівник теми:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора відповідного науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи та директору відповідного НДІ.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи і директора відповідного НДІ та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вчений ступінь доктора або кандидата наук, наукові праці та досвід наукової і організаційної роботи не менше 5 років.

2. Обов'язки Науковий керівник теми:

2.1. Здійснює науково-організаційне керівництво проведенням досліджень з важливих наукових проблем фундаментального, прикладного та пошукового характеру, бере безпосередню участь у проведенні цих досліджень.

2.2. Формулює нові напрями досліджень і розробок, бере участь у формуванні планів науково-дослідних робіт.

2.3. Здійснює методичне керівництво при складанні робочих програм і календарних планів наукових досліджень, визначає методи і засоби їх проведення.

2.4. Забезпечує своєчасну підготовку і подання до науково-дослідної частини університету кошторисно-договірної документації за темою досліджень.

2.5. Здійснює підбір і розстановку кадрів по темі, доводить до кожного виконавця конкретні завдання досліджень, порядок та методи їх проведення.

2.6. Забезпечує ефективне використання трудових ресурсів, визначає внесок кожного виконавця в кінцевий результат досліджень.

2.7. Координує діяльність співвиконавців при спільному з іншими організаціями проведенні досліджень.

2.8. Узагальнює результати, отримані в ході досліджень, проводить науково-дослідну експертизу завершених досліджень та розробок, здійснює керівництво їх експериментальною перевіркою.

2.9. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень і розробок.

2.10. Здійснює керівництво підготовкою наукових звітів за темою наукових досліджень.

2.11. Готує публікації за результатами наукових досліджень і розробок.

2.12. Здійснює експертизу та рецензування наукових робіт, публікацій і винаходів.

2.13. Забезпечує своєчасне подання встановленої звітності та іншої інформації за тематикою наукових досліджень. Науковий керівник теми повинен:

2.14. Знати наукові проблеми з відповідної галузі аграрної науки і техніки та напрями розвитку сільського господарства.

2.15. Володіти сучасними методами проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у практику сільськогосподарського виробництва.

3. Права

Науковий керівник теми має право:

3.1. Подавати директору відповідного НДІ пропозиції щодо тематики наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок на перспективу.

3.2. Розподіляти обсяги науково-дослідних робіт серед співробітників теми.

3.3. Здійснювати перерозподіл обсягів науково-дослідних робіт та переміщення виконавців теми у зв’язку з виробничою необхідністю.

3.4. Здійснювати контроль за додержанням робочої програми, календарного плану і методики науково-дослідних робіт та якістю виконання наукових досліджень.

3.5. Вносити директору відповідного НДІ пропозиції щодо покращання планування та організації виконання наукових досліджень.

4. Відповідальність

Науковий керівник теми несе відповідальність за:

4.1. Виконання на високому науково-методичному рівні та у встановлені терміни робіт згідно з укладеним договором.

4.2. Раціональне використання коштів, виділених на проведення наукових досліджень.

4.3. Ефективне використання приладів та наукового обладнання.

4.4. Досягнення очікуваних результатів і впровадження їх у виробництво.

4.5. Дотримання виконавцями теми трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.6. Виконання завдань та обов'язків, покладених на нього посадовою інструкцією.