Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням начальника відділу дорадництва та підтримки фермерського бізнесу та підпорядковується начальникові відділу.

У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами Ректора, проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва, розпорядженнями начальника відділу та цією посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, науковий ступінь або досвід в організації та проведенні консультаційної роботи, володіння іноземною мовою та технологіями сільськогосподарського виробництва, навички менеджера.

2. Обов'язки

Науковий співробітник відділу зобов'язаний:

4. Вивчати попит і пропозицію на агроконсалтингові послуги програми.

5. Здійснювати зв'язок з виробництвом, дорадчими службами та творчими колективами міжфакультетських програм науково-консультаційної підтримки АПВ.

6. Організувати укладання угод, проведення науково-освітніх заходів і виконання консультаційних послуг по програмах.

4. Організовувати різні форми навчання, тренінгу з метою підготовки та перепідготовки керівних кадрів, консультантів, фахівців, фермерів для роботи в АПК.

5. Розробляти спільні науково-виробничі проекти, кооперативно-науково-фермерські програми та організовувати їх виконання.

6. Залучати вчених, провідних фахівців, викладачів з кафедр, факультетів НАУ аграрних науково-освітніх закладів до виконання програм та проектів.

7. Використовувати нові інформаційні технології.

8. Організовувати видання рекламно-інформаційного та науково-методичного матеріалу для інформаційно-консультаційних видань.

3. Права

Науковий співробітник має право:

1. Отримувати необхідну допомогу щодо організації інформаційно-консультаційного процесу від структурних підрозділів університету.

2. Вносити пропозиції щодо удосконалення та подальшого розвитку форм і методів консультування, навчання та інформування.

3. Здійснювати контроль за якістю роботи фахівців, залучених до виконання програми.

4. Узгоджувати спільну діяльність із співробітниками Відділу, факультетів, кафедр, сторонніх співвиконавців щодо виконання завдань програм і проектів.

4. Відповідальність

Науковий співробітник несе відповідальність за: 2. Своєчасність та якість виконання угод та робіт.

2. Забезпеченість семінарів, тренінгів необхідним науково-методичним та інформаційним матеріалом, а також місцем проведення занять, викладачами та залучення слухачів.

3. Достовірність інформації, що доводиться до слухачів.

4. Ефективність застосування новітніх інформаційних технологій в консультуванні та навчанні.

5. Дотримання правил протипожежної й виробничої техніки безпеки на робочому місці.

6. Дотримання трудової та виконавчої дисципліни в роботі.