Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва. Начальник відділу затверджується Вченою радою університету та підпорядковується директору Центра сільськогосподарського дорадництва служби проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва.

У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами та розпорядженнями Міністерства аграрної політики України, УААН, Статутом НАУ, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва, положенням про Центр сільськогосподарського дорадництва та цією посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, науковий ступінь або досвід організації інформаційно-консультаційного обслуговування приватного виробництва та виконання спільних проектів з фермерами, володіння іноземною мовою та сучасними інформаційними технологіями, стаж роботи в галузі сільського господарства не менше п'яти років.

2. Обов'язки

1.Організація та здійснення заходів по створенню та забезпеченню функціонування регіональних дорадчих служб.

2. Проведення підготовки та навчання керівників та спеціалістів аграрних дорадчих служб, підвищення та збільшення кваліфікацій польових консультантів.

3. Проведення заходів по перевірці кваліфікацій співробітників та консультантів регіональних дорадчих служб, інформаційно-консультаційних формувань ВНЗ, науково-дослідних установ, громадських організацій, керівників фермерських господарств, їх сертифікатів.

4. Організація консультування, навчання, підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації керівників фермерських та одноосібних селянських господарств, членів їх родин, спеціалістів фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств.

5. Організація роботи з планування та розвитку інформаційно-консультаційних і впроваджувальних послуг відповідно до попиту та пропозицій сільськогосподарських товаровиробників і фермерських господарств.

6. Формування та реалізація кооперативних та корпоративних проектів з виробництва та обслуговування фермерських та особистих селянських господарств, та інших підприємств.

7. Організація впровадження результатів наукових досліджень та передового досвіду в фермерські та особисті селянські господарства, розробки проектів розвитку сільськогосподарських та переробних підприємств, інвестиційних проектів та бізнес-планів.

8. Організація роботи відділу на засадах внутрігосподарського госпрозрахунку, роботи його фахівців відповідно до затвердженого плану діяльності госпрозрахункового завдання та здійснення контролю за його виконанням.

3. Права

1. За дорученням ректора, проректора та директора Центру сільськогосподарського дорадництва представляти інтереси НАУ у різних державних та недержавних установах України та міжнародних організаціях, здійснювати поточне листування на бланках відділу.

2. Готувати проекти наказів, давати вказівки та розпорядження по здійсненню інформаційно-консультаційних і впроваджувальних послуг.

3. Ініціювати проведення форумів, конференцій, курсів навчання, семінарів, зборів та приймати участь у їх проведенні

4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку різних форм навчання для інформаційно-консультаційної та впроваджувальної роботи в фермерських та особистих селянських господарствах, інших підприємствах.

5. Здійснювати контроль за своєчасним надходженням необхідної науково-дослідної інформації, отримувати всю інформацію, що є в розпорядженні структур університету, яка необхідна для виконання своїх завдань та планів відділу.

6. Брати участь у звітно-виборчих заходах університету, засіданнях ректорату

7. Заохочувати співробітників на високі показники в роботі та притягати їх довідповідальності за порушення трудової дисципліни.

8. Розподіляти надходження в фонд оплати праці та преміальний фонд згідно з вкладом кожного працівника відділу у виконання госпрозрахункових завдань.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе персональну відповідальність за :

1. Своєчасність, якість і достовірність звітності роботи відділу.

2. Виконання у встановлені строки наказів, розпоряджень ректора університету та проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва.

4. Дотримання умов договорів при роботі з клієнтами.

5. Дотримання трудової та виконавської дисципліни у відділі.

6. Забезпечення діяльності відділу на засадах внутрігосподарського госпрозрахунку.