Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва. Начальник відділу затверджується Вченою радою університету та підпорядковується проректору з інформатизації, впровадження та дорадництва.

У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами та розпорядженнями Міністерства аграрної політики України, УААН, Статутом НАУ, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва, положенням про Центр сільськогосподарського дорадництва та цією посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища економічна освіта, науковий ступінь, вільне володіння іноземною мовою та сучасними інформаційними технологіями, стаж роботи в галузі сільського господарства не менше п'яти років.

2. Обов'язки

1. Впроваджувати різні форми навчання, проводити тренінги з метою підготовки та перепідготовки фахівців для роботи у галузях АПК.

2. Організувати роботу з планування та розвитку інформаційно-консультаційних і впроваджувальних послуг відповідно до попиту та пропозицій сільськогосподарських товаровиробників.

3. Організувати роботу загону експертів-консультантів у складі вчених та викладачів університету із залученням провідних фахівців з інших організацій для оперативного вирішення проблем агропромислового виробництва.

4. Організувати роботу фахівців Відділу відповідно до затвердженого плану діяльності та здійснювати контроль за його виконанням.

5. Налагоджувати зв'язки та взаємодію з Міністерством аграрної політики УААН, агроуніверситетами співробітництво із зарубіжними організаціями та партнерами для участі у міжнародних програмах і спільних проектах та отримання грантів.

6. Розширювати зв'язки із громадськими організаціями для залучення різних верств населення до активних процесів розбудови суспільства.

7. Брати участь в організації впровадження результатів наукових досліджень через засоби масової інформації.

8. Брати участь у засіданнях ректорату та роботі Вченої Ради університету.

3. Права

Начальник відділу Екстеншн має право:

1. За дорученням ректора представляти інтереси НАУ у різних державних та недержавних установах України та міжнародних організаціях.

2. Готувати проекти наказів, давати вказівки та розпорядження по здійсненню інформаційно-консультаційних і впроваджувальних послуг.

3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку різних форм навчання для інформаційно-консультаційної та впроваджувальної роботи в структурах АПК.

4. Здійснювати контроль за своєчасним надходженням необхідної науково-дослідної інформації для формування інформаційної бази відділу Екстеншн.

5. Брати участь у звітно-виборчих заходах університету.

6. Заохочувати співробітників за високі показники в роботі та притягати їх до відповідальності за порушення трудової дисципліни.

7. З питань організації та проведення загально університетських заходів, узгоджувати спільну діяльність з проректорами та директорами навчально-дослідних господарств.

4. Відповідальність

Начальник відділу Екстеншн несе відповідальність за :

1. Своєчасність, якість і достовірність звітності та інформаційно-консультаційних послуг, що надаються клієнтам.

2. Виконання у встановлені строки наказів, розпоряджень ректора університету та проректора з інформатизації.

4. Дотримання правил договору при роботі з клієнтами.

5. Дотримання трудової та виконавської дисципліни у Відділі.