Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Начальник навчальної частини є заступником проректора університету з навчальної роботи і здійснює безпосереднє керівництво навчальною частиною, до складу якої входять такі підрозділи:

– планування й організації навчального процесу;

– планування і комплектування штатних розписів професорсько-викладацького складу, обслуговуючого і допоміжного персоналу;

– координації заочної освіти і підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр";

– контролю за переміщенням студентів (спільно з відділом кадрів);

– науково-методична лабораторія;

– диспетчерська.

Начальник навчальної частини входить до складу вченої ради і ректорату університету.

У своїй роботі начальник навчальної частини університету керується Законами України, нормативними документами, наказами та інструкціями Міністерства Освіти України, Міністерства агропромислового комплексу України, статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, рішеннями вченої ради і ректорату університету, розпорядженнями проректора з навчальної роботи університету, "Положенням про навчальну частину".

Начальник навчальної частини призначається і звільняється з роботи наказом ректора університету.

2. Обов'язки

Начальник навчальної частини зобов'язаний: – організовувати розробку і впровадження навчально-методичних комплексів підготовки в університеті фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр";

– приймати участь у формуванні кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців, розробці робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, програм загальноосвітньої, гуманітарної та професійної підготовки;

– організовувати планування занять та підготовку навчального розкладу за всіма формами навчання;

– здійснювати постійний контроль за виконанням навчальних планів і програм підготовки фахівців;

– аналізувати та готувати пропозиції щодо поліпшення організації навчального процесу; – організовувати постійний контроль за виконанням педагогічного навантаження; – приймати участь у підготовці штатних розписів, забезпеченні комплектування професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу університету; – забезпечувати облік чисельності та руху контингенту студентів усіх форм навчання; – організовувати контроль за трудовою дисципліною професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу та студентів;

– проводити аналіз за результатами іспитових сесій та здійснювати контроль за ліквідацією академічних заборгованостей; – організовувати практичне навчання студентів;

– приймати участь у плануванні та аналізі якості роботи Державних екзаменаційних комісій;

– організовувати роботу стосовно призначення іменних стипендій; – планувати використання аудиторного фонду;

– здійснювати постійний контроль за своєчасністю та якістю підготовки факультетами та кафедрами відповідної звітної документації;

– приймати участь у підготовці нормативних документів для фінансування навчального процесу;

– приймати участь у підготовці проектів наказів ректора університету із питань навчальної роботи;

– інформувати відповідні посадові особи щодо змін нормативної документації, що регламентує організацію та забезпечення навчального процесу.

3. Права

Начальник навчальної частини має право: – подавати пропозиції для на розгляду на Вченій раді, ректораті, безпосередньо ректору університету щодо покращання організації та забезпечення навчального процесу; – здійснювати в усіх навчальних підрозділах університету контроль за виконанням чинного законодавства, рішень вченої ради, ректорату, наказів ректора стосовно організації та забезпечення навчального процесу;

– вимагати від навчальних підрозділів університету своєчасного і якісного оформлення відповідної навчальної документації, неухильного виконання розкладу занять, залікових та іспитових сесій;

– з'ясовувати факти порушення організації та забезпечення навчального процесу та вимагати від осіб, які їх допустили, письмового пояснення їх причин; – залучати осіб із числа професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу до розробки методичних рекомендацій з питань організації та забезпечення навчального процесу;

– бути присутнім на засіданнях вчених рад, методичних комісій факультетів, кафедр, відвідувати всі види занять, бути присутнім на всіх формах контролю знань студентів, аспірантів та слухачів університету.

4.Відповідальність

Начальник навчальної частини несе відповідальність за: – своєчасність та якість виконання покладених на навчальну частину обов'язків, наказів, розпоряджень ректора і проректора з навчальної роботи;

– своєчасне введення відповідних навчальних планів і програм підготовки фахівців, методів і форм контролю знань студентів;

– організацію праці та стан трудової дисципліни співробітниками навчальної частини; – використання прав, що надаються "Положенням про навчальну частину НАУ".

5.Взаємовідносини з іншими підрозділами університету

Начальник навчальної частини у своїй діяльності співпрацює із: – деканатами та кафедрами університету - з питань організації та забезпечення навчального процесу;

– планово-фінансовим відділом - з питань фінансування навчального процесу в університеті;

– відділом кадрів - з питань формування штатного розпису професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, переміщення контингенту студентів;

– аспірантурою - з питань формування навчального плану підготовки кандидатів та докторів наук та їх розподілу в межах університету;

– службами та структурами інженерного й інформаційного забезпечення навчального процесу.