Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Начальник науково-дослідної частини призначається і звільняється з посади ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи, підпорядковується ректору та проректору з організаційної та наукової роботи НАУ. У своїй роботі керується діючим законодавством, наказами ректора, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, "Положенням про науково-дослідну частину" та цією посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Начальник науково-дослідної частини зобов'язаний: – здійснювати загальне керівництво НДЧ і брати участь у вирішенні питань наукової діяльності структурних підрозділів;

– забезпечувати ефективне використання наукового потенціалу НАУ, включаючи його регіональні підрозділи, у вирішенні актуальних наукових та науково-технічних проблем розвитку агропромислового комплексу;

– організовувати наукову і науково-методичну роботу в університеті та здійснювати координацію науково-дослідних робіт на факультетах, кафедрах, дослідних станціях і координувати наукове забезпечення господарської діяльності в навчальних і дослідних підрозділах НАУ;

– сприяти розширенню науково-технічного співробітництва з зарубіжними партнерами;

– здійснювати контроль за виконанням робочих програм, календарних планів наукових досліджень та за додержанням нормативних вимог до звітної документації; – організовувати і брати участь у зборі та систематизації науково-технічної інформації за наслідками роботи наукових підрозділів університету та навчально-дослідних господарств;

– надавати різнобічну науково-технічну та довідкову інформацію з питань наукової діяльності університету на запит керівництва університету, Кабінету Міністрів України, УА-АН, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України та інших установ;

– брати участь у інших заходах, пов'язаних з організацією виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт підрозділами університету.

3. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Взаємовідносини начальника науково-дослідної частини з іншими керівниками підрозділів університету визначаються положеннями Статуту університету і дорученнями проректора з організаційної та наукової роботи. Начальник НДЧ співпрацює з : – деканами факультетів, завідувачами кафедр, директорами дослідних станцій - з питань організації і виконання наукових досліджень;

– планово-фінансовим відділом - щодо підготовки даних для розрахунку кошторисів доходів і видатків;

– відділом кадрів - з питань зарахування на роботу наукових співробітників і допоміжного персоналу;

– інженерними та інформаційними підрозділами - з питань забезпечення належних умов виконання наукових досліджень.

4. Права

Начальник науково-дослідної частини має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення організації виконання наукових досліджень та зміцнення їх матеріально-технічної бази;

– готувати проекти наказів, вказівок і розпоряджень щодо впровадження наукових розробок у виробництво;

– вносити пропозиції щодо координації науково-дослідної роботи з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності;

– вимагати від керівників структурних підрозділів університету та навчально-дослідних господарств вирішення питань, пов'язаних з організацією та забезпеченням наукових досліджень;

– підписувати документацію, що стосується виконання науково-дослідних робіт у межах повноважень, визначених проректором з організаційної та наукової роботи; – брати участь у заслуховуванні звітів наукових керівників про хід і результати виконання бюджетних і госпдоговірних робіт та впровадження їх у виробництво.

5. Відповідальність

Начальник науково-дослідної частини несе відповідальність за: – дотримання чинного законодавства України з питань виконання науково-дослідних робіт;

– своєчасність та якість виконання покладених на науково-дослідну частину обов'язків, наказів, розпоряджень ректора і проректора з організаційної та наукової роботи; – об'єктивність даних всіх видів інформації та звітності.