Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Кваліфікаційні вимоги - вища юридична освіта (спеціаліст, магістр) і стаж практичної роботи за кваліфікацією юриста не менше 5 років.

2. Обов'язки

Начальник юридичного відділу зобов'язаний: – забезпечувати дотримання законності в діяльності університету і захищати його правові інтереси;

– здійснювати контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів наказів, інструкцій, положень й інших актів правового характеру, що готуються в університеті і передаються йому на погодження, а також в разі необхідності приймати участь у підготовці цих документів;

– вживати заходи щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушенням діючого законодавства;

– давати висновки по правовим питанням, що виникають в діяльності університету; – забезпечувати методичне керівництво правовою роботою в університеті, здійснювати правову допомогу структурним підрозділам;

– брати участь у підготовці проектів нормативних актів локального характеру, що покращують навчальний процес, наукову роботу, підготовку наукових кадрів; – узагальнювати практику застосування діючого законодавства, розробляти пропозиції щодо вдосконалення практики застосування законодавства і вносити їх на розгляд керівництва університету.

– періодично перевіряти, на відповідність вимогам чинного законодавства, видані деканами факультетів розпорядження, інші документи правового характеру; – брати участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення структури управління університетом;

– проводити роботу з підвищення ролі господарських договорів і посилення відповідальності посадових осіб за належне їх виконання;

– керувати претензійно-позовною роботою, контролювати своєчасний розгляд претензій, готувати матеріали для пред'явлення претензій і позовів;

– брати участь у здійсненні заходів щодо зменшення невиробничих витрат, збереження державного і громадського майна, своєчасного притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, винних у заподіянні матеріальної шкоди університету; – готувати за дорученням ректора і першого проректора матеріали для передачі в судові і правоохоронні органи по фактах заподіяння матеріальної шкоди університету і які містять ознаки злочину;

– давати роз'яснення щодо застосування норм права, окремих нормативних актів у практичній діяльності структурних підрозділів університету;

– здійснювати роботу з кодифікації діючого законодавства за наявності матеріальної бази;

– знати діюче законодавство, нормативні документи, що регулюють діяльність університету, структуру управління університетом, економіку, організацію праці і навчального процесу, правила техніки безпеки.

3. Права

Начальник юридичного відділу має право: – здійснювати керівництво працівниками відділу, розподіляти посадові обов'язки працівників відділу і контролювати їх виконання;

– контролювати дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

– брати участь у засіданнях ректорату, нарадах, що проводяться керівництвом університету, при розгляді на них питань, що належать до практики застосування законодавства і інших питань правової роботи;

– надавати правову допомогу профкому університету;

– представляти інтереси університету в суді, арбітражному суді, установах і організаціях.

4. Відповідальність

Начальник юридичного відділу несе відповідальність за: – виконання покладених на відділ завдань;

– відповідність вимогам чинного законодавства проектів завізованих ним наказів, розпоряджень, інструкцій, договорів та інших документів правового характеру; – своєчасний і правильний розгляд претензій, своєчасне пред'явлення претензій і позовів за одержаними від структурних підрозділів матеріалами; – організацію праці та трудову дисципліну у відділі.