Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Оператор ЕОМ відділу телекомунікацій забезпечує організаційну сторону діяльності відділу. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням завідувача відділу та погодженням начальника Інформаційного центру. У своїй роботі керується дорученнями завідувачем відділу, розпорядженнями і наказами ректора, цією посадовою інструкцією та переліком посадових обов'язків. Підпорядковується завідувачу відділом та начальнику Інформаційного центру. Кваліфікаційні вимоги - середня освіта, володіння комп'ютером та оргтехнікою, організаторські здібності.

2. Обов'язки

Оператор ЕОМ зобов'язаний: – забезпечувати організаційну сторону діяльності відділу телекомунікацій; – допомагати працівникам відділу у виконанні їх функцій; – дотримуватися правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

3. Права

Оператор ЕОМ має право: – вимагати від завідувача відділом інформацію та матеріали для виконання службових обов'язків;

– вносити пропозиції з питань поліпшення організації роботи відділу та його матеріально-технічного забезпечення.

4. Відповідальність

Оператор ЕОМ несе відповідальність за : – виконання функціональних обов'язків, що вказані в посадових інструкціях згідно цього Положення та переліку посадових обов'язків, погоджених начальником Інформаційного центру та затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва; – правил внутрішнього розпорядку; – дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Оператор ЕОМ у своїй роботі взаємодіє з: – завідувачем відділу, співробітниками відділу та інших підрозділів Університету - з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків.