Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається на посаду ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Безпосередньо підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи. Здійснює організацію робіт з планування грошових витрат на проведення науково-дослідних робіт з різними джерелами фінансування. У практичній діяльності керується чинним законодавством, наказами ректора по університету, положенням НДЧ і даною посадовою інструкцією.

2. Обов'язки провідного економіста

Провідний економіст зобов'язаний: – здійснювати планування грошових витрат на проведення науково-дослідних робіт з різними джерелами фінансування;

– здійснювати контроль за методичним рівнем виконання робіт наукової тематики з різними джерелами фінансування;

– надавати допомогу виконавцям НДР при складанні кошторисів, визначенні економічної ефективності наукових досліджень тощо;

– забезпечувати дотримання планово-фінансової дисципліни (своєчасне о процентування грошових надходжень і використання коштів відповідно до кошторису витрат тощо); – систематизувати й узагальнювати статистичні та інші матеріали; – організовувати проведення комплексного обліку та економічного аналізу проведення робіт;

– здійснювати контроль при встановленні посадових окладів виконавців відповідно до штатного розкладу і діючого законодавства;

– брати участь у підготовці проектів перспективних і річних планів, звітів та інших документів з НДР;

– виконання правил внутрішнього розпорядку університету та дотримання трудової дисципліни.

3. Права

Провідний економіст має право: – вносити пропозиції щодо покращання роботи керівників тем і їх виконавців; – за згодою проректора з організаційної та наукової роботи вносити зміни в планування та використання коштів на проведення НДР.

4. Відповідальність

Провідний економіст несе відповідальність за: – правильне оформлення всієї документації, пов’язаної з виконанням НДР і зарахуванням співробітників;

– правильне використання (згідно з договорами) коштів на проведення науково-дослідних робіт;

– виконання правил внутрішнього розпорядку університету та дотримання трудової дисципліни.