Посадові інструкції навчальних закладів

І. Загальні положення

Провідний інженер:

1.1. Призначається ї звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора відповідного науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, директора відповідного НДІ і наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вищу освіту та стаж роботи на інженерних посадах не менше 5 років.

2. Обов'язки

Провідний інженер:

2.1. Під керівництвом наукового керівника теми або відповідального виконавця бере участь у проведенні наукових досліджень і розробок у межах теми.

2.2. Проводить збір, обробку, аналіз та систематизацію науково-технічної інформації за темою досліджень.

2.3. Розробляє проектну та робочу технічну документацію, оформляє завершені науково-дослідні та проектні роботи.

2.4. Керує встановленням та налагодженням обладнання під час проведення випробувань.

2.5. Бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень у виробництво.

2.6. Бере участь в експертизі наукових робіт, підготовці публікацій, заявок на винаходи та відкриття за темою досліджень.

2.7. Готує відповідні розділи наукових звітів. Провідний інженер повинен:

2.8. Знати мету та завдання здійснюваних досліджень і розробок.

2.9. Володіти сучасними методами досліджень і засобами виконання технічних розрахунків та обчислювальних робіт з використанням комп'ютерної техніки.

2.10. Знати стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали з розробки та оформлення технічної документації.

3. Права

Провідний інженер має право:

3.1. Подавати директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми пропозиції щодо тематики наукових досліджень і розробок.

3.2. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо покращання планування та організації виконання науково-дослідних робіт.

4. Відповідальність

Провідний інженер несе відповідальність за:

4.1. Якість і терміни виконання науково-дослідних робіт.

4.2. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.3. Виконання обов'язків і завдань, покладених на нього посадовою інструкцією.