Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Провідний інженер призначається і звільняється з посади ректором Університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Підпорядковується завідувачеві Відділу. У своїй роботі керується законами України про охорону прав на інтелектуальну власність, нормативними актами з науково-технічної інформації, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України, "Положенням про відділ", наказами ректора Університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи і начальника науково-дослідної частини, посадовою інструкцією. Повинен мати вищу технічну освіту та додатково освіту з питань охорони прав на інтелектуальну власність.

2. Обов'язки

Провідний інженер зобов'язаний: – брати участь у розробці наукової тематики, забезпечувати державну реєстрацію науково-дослідних робіт в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації із складанням реєстраційних карт (РК);

– складати облікові карти (ОК) завершених НДР, що пройшли державну реєстрацію, із поданням наукових звітів на мікрофільмування;

– надавати методичну допомогу та брати участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах науково-дослідних робіт із держбюджетної, госпдоговірної та дисертаційної тематик;

– консультувати науково-викладацький персонал із питань виявлення технічних рішень, що відповідають критеріям винаходів і методів проведення пошуку в патентній та науково-технічній літературі, проводити відбір та аналіз інформації;

– надавати методичну та практичну допомогу в оформленні заявок на видачу патенту України на винахід, здійснювати формальну експертизу цих заявок; – здійснювати всі юридичні дії щодо захисту заявок в Українському інституті промислової власності Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;

– доводити до відома виконавців та керівників НДР нормативні та методичні матеріали, що стосуються патентно-ліцензійної та винахідницької роботи; – прияти пропаганді найбільш важливих розробок; – брати участь у семінарах із питань винахідництва та раціоналізації; – виконувати наукові дослідження з організації патентно-ліцензійної і винахідницької роботи;

– брати участь у створенні банку даних для АІПС патентної інформації на ПЕОМ; – подавати пропозиції вченій раді щодо висунення кандидатів на здобуття довічних та дворічних державних стипендій видатним діячам науки.

3. Права

Провідний інженер має право: – отримувати від структурних підрозділів Національного аграрного університету матеріали: для забезпечення захисту прав на інтелектуальну власність, науково-дослідної роботи студентів, державної реєстрації наукових тем;

Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації інформаційного обслуговування виконавців наукових тем;

– вимагати від керівників науково-дослідних тем своєчасного подання необхідних документів для державної реєстрації цих робіт в УкрІНТЕІ;

– вимагати обов'язкової охорони патентами виявлених у держбюджетній тематиці технічних рішень, що відповідають критеріям винаходів.

4. Відповідальність

Провідний інженер несе відповідальність за: – своєчасну державну реєстрацію і звітність із науково-дослідних робіт в УкрІНТЕІ; – стан забезпечення науково-технічною інформацією виконавців НДР, поповнення банку даних з науково-технічної й патентної інформації;

– своєчасне надходження в патентний відділ документації на виконувані розробниками патентні дослідження;

– правильне ведення діловодства щодо заявок на винаходи, їх обліку і зберігання; – за подання на затвердження вченою радою університету кандидатур на здобуття державної стипендії видатним діячам освіти і науки та за проходження цих матеріалів у Міністерстві освіти і науки України;

– проведення обліку державних стипендіатів, подання необхідних реквізитів на них для нарахування стипендії, підтримку постійного контакту з Міністерством освіти й науки України з цих питань;

– розголошення змісту можливих винаходів третім особам, до встановлення дати подання заявки.