Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера електроніка

1. Загальні положення

Основним завданням провідного інженера-електронника є забезпечення правильного технічного обслуговування ЕОМ та комплектуючого обладнання. Провідний інженер-електронник підпорядковується завідувачу лабораторії і працює під його безпосереднім керівництвом. Організовує свою роботу з технічного обслуговування і оперативного ремонту ЕОМ, комплектуючого обладнання і приладів і несе повну відповідальність за їх технічну і експлуатаційну готовність. Призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету за поданням завідувача лабораторії. У своїй службовій діяльності керується розпорядчими та інформативними документами, які регламентують його роботу, а також цією інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер-електронник повинен мати вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років на посаді інженера-електронника І категорії.

2. Обов'язки

Провідний інженер-електронник зобов'язаний: – брати участь у монтажі, оперативному ремонті та пусконалагоджувальних випробуваннях ЕОМ;

– виконувати роботу із забезпечення технічного обслуговування ЕОМ та комплектуючого її обладнання;

– брати участь у розробці графіків проведення всіх видів профілактичного технічного обслуговування пристроїв ЕОМ, складати план їх проведення;

– якісно і своєчасно проводити всі види профілактичного технічного обслуговування ЕОМ і комплектуючого обладнання згідно з затвердженими графіками і планами; – брати участь у проведенні всіх видів профілактичного технічного обслуговування і ремонту ЕОМ;

– вести експлуатаційну документацію з обслуговування ЕОМ, журнали та інші види обліку;

– здійснювати збирання, узагальнення та аналіз даних щодо технічного стану ЕОМ; – проводити роботу з підвищення надійності ЕОМ;

– брати участь у розробці замовлень на всі види матеріально-технічного забезпечення; – вживати заходи щодо забезпечення техніки безпеки, протипожежного захисту і виробничої санітарії;

– здійснювати правильне зберігання і витрачання матеріальних засобів, їх своєчасне і правильне списування;

– організовувати ведення всіх видів обліку і звітності;

– брати участь у плануванні і проведенні технічного навчання із співробітниками групи сектора;

– вивчати передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з технічного обслуговування електронно-обчислювальної техніки;

– брати участь в організації обміну досвідом роботи серед співробітників з питань технічного обслуговування електронно-обчислювальної техніки;

– брати участь у розробці інструкцій, положень та інших нормативних документів для організації роботи з технічного обслуговування ЕОМ;

– підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у роботі семінарів і конференцій зі своєї спеціальності;

– брати участь у проведенні технічного навчання із співробітниками лабораторії; – брати участь в раціоналізаторській і винахідницькій роботі, сприяти раціоналізаторам і винахідникам;

– вживати заходи щодо покращання умов праці співробітників лабораторії; – пропагувати досягнення науки і техніки зі своєї спеціальності, виступаючи з повідомленнями і доповідями;

– підтримувати високу виробничу і трудову дисципліну;

– на час відсутності завідувача лабораторії виконувати його обов'язки.

Провідний інженер-електронік повинен знати:

– накази і розпорядження вищестоящих організацій і керівництва лабораторії, які регламентують організацію роботи в лабораторії;

– керівні і нормативні документи з питань технічного обслуговування обчислювальної техніки;

– організаційну структуру лабораторії, завдання групи технічного обслуговування і експлуатації ЕОМ;

– передовий вітчизняний і зарубіжний досвід використання сучасної обчислювальної техніки за профілем роботи спеціаліста, перспективи її розвитку;

– технічні характеристики, будову, функціонування, правила проведення профілактичного тех. обслуговування ЕОМ, правила ведення експлуатаційної документації;

– правила ведення обліку і звітності при технічному обслуговуванні обчислювальної техніки;

– технологічний процес обробки інформації на ЕОМ;

– діюче положення про оплату праці;

– правила і норми техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

– основи трудового законодавства;

– порядок оформлення службових документів.

3. Права

Провідний інженер-електронник має право: – готувати і вносити пропозиції щодо покращання роботи лабораторії; – перерозподіляти роботу між підлеглими йому співробітниками для забезпечення організації праці;

– звертатися за консультаціями до співробітників і завідувача лабораторією; – захищати свої права і права співробітників при порушенні колективного договору з боку адміністрації.

4. Відповідальність

Провідний інженер-електронник несе відповідальність за: – невиконання у встановлений час наказів, розпоряджень, планів, заходів та інших розпорядчих документів; – незадовільний технічний стан ЕОМ;

– несвоєчасне і неякісне проведення профілактичного, технічного обслуговування ЕОМ;

– невиконання заходів з техніки безпеки і протипожежного захисту, виробничої санітарії;

– порушення правил виробничої і трудової дисципліни; – неправильне використання і зберігання матеріальних цінностей лабораторії.

Посадові інструкції інженера електроніка - потрібно підписати  та затвердити