Посадові інструкції навчальних закладів

І. Загальні положення

Провідний науковий співробітник:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора відповідного науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, директора відповідного НДІ і наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вчений ступінь доктора або кандидата наук, наукові праці та досвід роботи в наукових установах не менше 5 років.

2. Обов'язки

Провідний науковий співробітник:

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень за окремими розділами теми, може очолювати групу співробітників, зайнятих дослідженнями, або виконує обов'язки відповідального виконавця окремих завдань у межах теми.

2.2. Розробляє науково-технічні рішення з найбільш складних проблем, визначає методи проведення досліджень, вибирає необхідні для цього засоби.

2.3. Обґрунтовує напрями нових досліджень та методи їх виконання, вносить пропозиції до планів науково-дослідних робіт. Бере участь у складанні робочої програми та календарного плану проведення наукових досліджень, практичних рекомендацій щодо використання їх результатів.

2.4. Бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень у виробництво.

2.5. Керує складанням наукових звітів за темою дослідження (розділу, етапу). Готує найбільш складні розділи звітів.

2.6. Готує до видання публікації за результатами наукових досліджень і розробок.

2.7. Бере участь в експертизі та рецензуванні наукових робіт, публікацій і винаходів.

2.8. Забезпечує своєчасну підготовку звітів та іншої інформації за темою дослідження.

2.9. Виконує окремі доручення наукового керівника теми. Провідний науковий співробітник повинен:

2.10. Знати наукові проблеми з відповідної галузі науки і техніки та напрями розвитку сільського господарства.

2.11. Володіти сучасними методами проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у практику сільськогосподарського виробництва.

3. Права

Провідний науковий співробітник має право:

3.1. Подавати директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми пропозиції щодо тематики наукових досліджень і розробок на перспективу.

3.2. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо залучення до роботи по темі(розділу, етапу) сумісників з числа професорсько-викладацького складу університету, а також спеціалістів інших організацій.

3.3. Здійснювати контроль за якістю науково-дослідних робіт, що виконуються підпорядкованими йому співробітниками.

3.4. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо покращання планування та організації виконання наукових досліджень.

4. Відповідальність

Провідний науковий співробітник несе відповідальність за:

4.1. Результативність, якість і терміни виконання науково-дослідних робіт.

4.2. Організацію і планування роботи співробітників, що виконують наукові дослідження під його керівництвом.

4.3. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.4. Виконання завдань і обов'язків, покладених на нього посадовою інструкцією.