Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Провідний редактор керує сектором редагування та коректури. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням директора ВЦ.

Підпорядковується директору ВЦ. У своїй роботі керується державними стандартами, рішеннями Вченої ради університету та цією посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта та досвід роботи понад 10 років у видавництві, навики роботи на ПЕОМ.

2. Обов'язки Провідний редактор зобов'язаний: – забезпечувати літературне та наукове високоякісне редагування навчально-методичної літератури, дотримуючись відповідних стандартів, норм літературної мови, систем рубрикації;

– вибирати і в разі необхідності розробляти системи рубрикації та нумерації ілюстрацій, таблиць, формул;

– правильно вживати науково-технічну термінологію та одиниці фізичних величин, передбачені стандартами;

– усувати змістові, композиційні, стилістичні та інші помилки, повтори, застарілі терміни;

– узгоджувати внесені виправлення з автором (укладачем);

– приймати авторський оригінал у замовника - визначати якість оформлення авторського рукопису (комплектність, виконання вимог), звіряти назву, вихідні дані, структуру, рисунки, таблиці і видавати їх до укладання оригінал-макету, допускати оригінал макет до друкування; – проводити із співробітниками відділу заняття з підвищення кваліфікації.

3. Права

Провідний редактор має право: – вимагати від завідувача ВЦ матеріали та інформацію, які необхідні для видавничого процесу (редагування, коригування, друкування та виправлення оригінал-макета); – повертати авторський рукопис (якщо його подано некомплектним або з порушенням вимог до оформлення) із супровідною запискою, в якій пояснено причину повернення і термін, що надається автору для доопрацювання.

4. Відповідальність

Провідний редактор несе відповідальність за: – дотримання стандартів з видавничої справи; – виконання обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією; – дотримання правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки; – організацію роботи сектора редагування та коректури.

5. Взаємодія

Провідний редактор у своїй роботі взаємодіє із: – директором та співробітниками відділу з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків;

– замовниками, авторами та укладачами навчально-методичної літератури - з питань прийому рукописів та редагування.