Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція провідного спеціаліста з матеріально-технічного забезпечення

1. Загальні положення

Основним завданням провідного спеціаліста є забезпечення обчислювальної лабораторії всіма необхідними для її діяльності матеріальними ресурсами та утримання в належному стані виробничих приміщень, засобів і пристроїв відповідно до затверджених правил і нормам. Підпорядковується завідувачу лабораторії і працює під його безпосереднім керівництвом. Призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету за поданням завідувача обчислювальної лабораторією університету. Організовує роботу з матеріально-технічного забезпечення лабораторії і несе повну відповідальність за її функціонування.

У своїй службовій діяльності керується наказами і розпорядженнями вищестоящих організацій, ректора та іншими розпорядчими і нормативними документами, які регламентують роботу обчислювальної лабораторії університету, а також цією інструкцією.

Провідний спеціаліст повинен мати вищу освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років.

2. Обов'язки

Провідний спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення зобов'язаний: – організовувати роботу з матеріально-технічного забезпечення обчислювальної лабораторії університету електронно-обчислювальною технікою, апаратурою, пристроями, засобами, інструментами, запасними частинами і матеріалами, технічними носіями інформації, бланками, спеціальним одягом, меблями, господарським інвентарем, канцелярським приладдям, папером тощо;

– вивозити для ремонту блоки, персональні комп'ютери і т. д., а також отримувати їх з ремонту; розробляти поточні і перспективні плани з матеріально-технічного забезпечення обчислювальної лабораторії університету;

– забезпечувати складання у встановлені строки замовлень на матеріальні ресурси, обчислювальну техніку, запасні частини з обґрунтуванням і розрахунками в їх потребі, організовувати своєчасну і повну реалізацію виділених для цих цілей фондів; – брати участь в укладанні договорів з матеріально-технічного забезпечення обчислювальної лабораторії університету;

– організовувати одержання з баз і складів університету всіх видів матеріальних ресурсів;

– організовувати роботу складу обчислювальної лабораторії, який забезпечує кількісне і якісне збереження матеріальних ресурсів;

– організовувати оформлення і видачу зі складу за замовленнями структурних підрозділів всіх видів матеріальних ресурсів;

– організовувати ведення оперативного обліку з постачальницьких та складських операцій;

– виконувати контроль за підтриманням необхідних запасів розхідних матеріалів, запасних частин та іншого майна та вживати заходи з реалізації залишків; – забезпечувати своєчасне складання звітів про виконання плану матеріально-технічного постачання;

– контролювати правильність обліку, зберігання і використання матеріальних засобів у секторах обчислювальної лабораторії, забезпечувати своєчасне і правильне їх списування;

– планувати і організовувати ремонт приміщень, виконувати контроль за якістю його проведення;

– контролювати прибирання приміщень лабораторії, підтримання в них необхідних санітарних умов;

– підвищувати свою кваліфікацію; – підтримувати високу виробничу трудову дисципліну; – у разі відсутності завідувача лабораторією виконувати його обов'язки.

Провідний спеціаліст повинен знати : – структуру обчислювальної лабораторії університету, специфіку роботи її структурних підрозділів;

– керівні і нормативні документи з питань матеріально-технічного забезпечення; – організацію постачання і складських господарств;

– порядок розробки перспективних і поточних планів матеріально-технічного забезпечення, нормативів запасів використовуваних матеріалів;

– порядок складання замовлень, укладання договорів з постачальниками і контролю за їх виконанням;

– основи економіки та організації матеріально-технічного забезпечення; – правила з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії; – основи трудового законодавства.

3. Права

Провідний спеціаліст має право: – підготовлювати і вносити пропозиції щодо покращання роботи служби матеріально-технічного забезпечення лабораторії;

– звертатися за консультаціями до завідувача обчислювальною лабораторією; – захищати свої права в разі порушення умов колективного договору з боку адміністрації.

4. Відповідальність

Провідний спеціаліст несе відповідальність за:

– несвоєчасне складання поточних і перспективних планів матеріально-технічного постачання обчислювальної лабораторії;

– строки постачання матеріальних ресурсів;

– незадовільне зберігання і використання матеріальних цінностей на складі;

– неправильне ведення всіх видів обліку і звітності;

– порушення правил виробничої і трудової дисципліни; невиконання в обчислювальній лабораторії правил з техніки безпеки, протипожежного захисту, виробничої санітарії.