Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Проректор з АГР призначається ректором НАУ за погодженням з Вченою радою.

Забезпечує на належному рівні адміністративну та господарську діяльність університету, направлену на поліпшення навчально-матеріальної бази, своєчасне та якісне проведення поточних і капітальних ремонтів.

Вирішує завдання всебічного матеріально-технічного та господарського забезпечення навчального процесу, наукової роботи й господарського обслуговування навчально-виробничих приміщень, інженерних комунікацій, студентських гуртожитків і жилого фонду.

2. Обов'язки

Проректор з АГР зобов'язаний: – організовувати та координувати діяльність господарських підрозділів університету щодо забезпечення належного функціонування його матеріально-технічної бази; – проводити заходи стосовно поліпшення матеріально-технічних умов навчального, наукового та виховного процесів;

– забезпечувати відповідний рівень експлуатації та обслуговування навчальних процесів, студентських гуртожитків, науково-навчальних баз і лабораторій, баз відпочинку, планування та організація їх капітального й поточного ремонтів, контроль за їх санітарно-гігієнічним станом і територією, закріпленою за університетом, контроль за виконанням плану ремонтних робіт;

– забезпечувати контроль за виконанням планів та якості робіт по капітальному будівництву;

– розподіляти бюджетні кошти, виділення на фінансування господарської діяльності та проводити контроль за їх виконанням;

– організовувати контроль і роботу за наявністю нормальних умов праці на робочих місцях співробітників та навчання студентів з виконанням вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;

– проводити контроль за виробничою діяльністю навчально-виробничого комбінату, служб автотранспорту та зв'язку.

3. Права

Проректор по АГР має право: – складати договори з підрядними організаціями на капітальні та поточні ремонти; – оформляти документи підписами з господарських і фінансових питань та з матеріально-технічного забезпечення;

– вимагати виконання положень охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки у всіх підрозділах;

– надавати письмові розпорядження і вказівки деканатам, кафедрам, відділам та службам з питань господарського забезпечення, виконання правил внутрішнього розпорядку в навчальних корпусах та гуртожитках;

– залучати різні підрозділи університету, НВК та навчально-дослідні господарства до забезпечення виконання посадових обов'язків співробітниками адміністративно-господарських служб;

– подавати пропозиції з прийому та звільнення з роботи осіб у підпорядкованих підрозділах.

4. Відповідальність

Проректор з АГР несе відповідальність за: – своєчасне виконання планів та графіків капітального й поточного ремонтів навчальних корпусів і гуртожитків.

· виконання вимог внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах;

– забезпечення виконання планів та заходів щодо охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

– матеріально-технічне забезпечення університету;

– санітарний стан гуртожитків і навчальних корпусів, території НАУ, баз відпочинку та їх благоустрій;

– використання підпорядкованими підрозділами трудових, матеріальних і фінансових засобів та дотримання фінансової дисципліни.