Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Посадова інструкція розроблена відповідно до Статуту Національного аграрного університету з урахуванням нормативних документів Міністерства освіти Міністерства аграрної політики. Міністерства фінансів України, Головного управління Державного казначейства України.

У своїй роботі керується чинним законодавствам. Положеннями про головного бухгалтера, планово-фінансовий відділ, наказами ректора і посадовою інструкцією.

2. Обов'язки проректора з економічних питань

– формувати основні положення концепції фінансово-економічної діяльності університету;

– планування і організація фінансування діяльності університету і його структурних підрозділів;

– організація підготовки перспективних, річних, квартальних та річних планів, а також економічних обґрунтувань та розрахунків до них;

– розглядати спільно з планово-фінансовим відділом і бухгалтерією єдиний кошторис доходів і видатків університету на календарний рік і здійснювати контроль за його виконанням;

– організовувати розробку переліку платних послуг які можуть надаватись університетом у сферах освітньої, наукової діяльностей, побутових, транспортних, житлово-комунальних та інших послуг; – визначати вартість платних послуг;

– готувати на підпис ректору договори оренди майна, що належать університету, та контролювати додержання договірних зобов'язань орендарями;

– здійснювати керівництво роботою по організації діяльності структурних підрозділів, що надають платні послуги;

– організація складання штатного розпису професорсько-викладацького, навчально-допоміжного, навчально-обслуговуючого та обслуговуючого персоналу; – вести контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни; – розподіляти і контролювати використання стипендіального фонду; – візувати накази ректора з питань, що входять до компетенції проректора. За дорученням ректора проректор з фінансово-економічної діяльності: – відпрацьовує договори з основної діяльності; – підписує банківські, касові та інші фінансові документи; – затверджує кошториси на платні послуги та розрахунки до них; – здійснює кураторство над роботою бухгалтерії, планово-фінансового відділу університету та цих служб в технікумах, коледжах, дослідних станціях та н.-д. господарствах; – представляє університет по фінансовим та економічним питанням; – організація діяльності, направленої на поповнення фінансовими та матеріальними ресурсами університету;

– контроль за використанням матеріальних цінностей, списання основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів;

– здійснює контроль за правильним визначенням розмірів посадових окладів, доплат, стипендій, матеріальних допомог та виконання трудового законодавства; – своєчасне проведення спільно з другими підрозділами і службами у структурних підрозділах, а також в господарствах і технікумах, коледжах перевірок і документальних ревізій, підготовку пропозицій по покращанню їх роботи;

3. Права проректора з економічних питань

Проректор з фінансово-економічної роботи має право: – представляти інтереси університету в міністерствах, відомствах та організаціях місцевого управління, укладати договори та інші угоди у межах визначених Статутом університету та за дорученнями ректора;

– здійснювати контроль за дотриманням на рівні університету та навчальних і виробничих підрозділів законів та державних актів України з питань трудового та фінансового законодавства;

– спільно з бухгалтерією, планово-фінансовим відділом оформляти і підписувати фінансово-кошторисну документацію, бухгалтерську та статистичну звітність; – формувати штатний розпис університету, факультетів, вносити пропозиції щодо розширення або скорочення штатів;

– візувати внесення до наказів усіх осіб, які зараховуються в штат університету на штатні або тимчасові посади викладачів, навчально-виробничого, адміністративного та обслуговуючого персоналу;

– візувати накази щодо призначення стипендії та надання матеріальної допомоги студентам;

– візувати накази щодо надання співробітникам університету премії та матеріальної допомоги.

4. Відповідальність проректора з економічних питань

Проректор з фінансово-економічної роботи несе відповідальність за: – дотриманням чинного законодавства та концептуальних положень державних актів, що регламентують фінансово-економічну діяльність вузу;

– виконання Положення про оплату праці у всіх структурних підрозділах і по всім видам діяльності;

5. Взаємовідносини проректора з економічних питань

З іншими проректорами, регламентується положеннями Статуту НАУ, дорученнями ректора.