Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Проректор з інформатизації, впровадження та дорадництва призначається і звільняється з посади наказом ректора університету, підпорядковується ректору та проректору з наукової та організаційної роботи згідно з Статутом НАУ. У своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом НАУ, наказами ректора та розпорядженнями проректора з наукової та організаційної діяльності, Положенням про науково-дослідну частину та цією посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Проректор з інформатизації, впровадження та дорадництва зобов'язаний:

2.1. Забезпечувати розвиток інфраструктури системи надання науково-консультаційних, правових, дорадчих та інших послуг виробникам та споживачам сільськогосподарської продукції з задіянням для цих цілей науково-технічного і кадровогопотенціалу університету, а також організувати впровадження в галузі агропромислового виробництва завершених наукових розробок та передового досвіду шляхом організації:

– навчання спеціалістів для роботи в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців-консультантів інформаційно-консультаційних служб;

– методичної, інформаційної та комунікаційної підтримки діяльності інформаційно-консультаційних центрів та підрозділів НАУ;

– інформаційно-консультаційного забезпечення потреб сільськогосподарських підприємств, об'єднань і організацій агропромислового комплексу та населення, в тому числі сільської молоді;

– провадження інших видів діяльності, які становлять безпосередній практичний інтерес і відповідають законодавству

2.2. Організовувати інформаційно-консультаційну і впроваджувальну роботу в університеті та здійснювати координацію робіт навчально-наукових інститутів, науково-дослідних інститутів, навчально-науково-виробничих лабораторій та інших навчально-наукових підрозділів з цього напрямку в установленому порядку, в т. ч. на госпрозрахункових засадах.

2.3. Забезпечувати розвиток комп'ютеризації навчального процесу, наукових досліджень та інформаційно-консультаційної діяльності НАУ, контроль за освоєнням та впровадженням нових інформаційних технологій та систем, контроль за якістю комп'ютерного обслуговування та раціональним використанням комп'ютерної і оргтехніки.

2.4. Вносити пропозиції ректору щодо відповідності зайнятим посадам керівників навчально-науково-виробничих підрозділів, заступників директорів науково-дослідних інститутів з впровадження та дорадництва, менеджерів з інформаційних систем і комп'ютерних технологій, інженерів з обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, інших службових осіб.

2.5. Здійснювати підготовку проектів перспективного розвитку інформаційно-консультаційної і впроваджувальної діяльності університету, комп'ютеризації і інформатизації навчальної, наукової і науково-консультаційної діяльності.

2.6. Сприяти розвитку перспективних форм науково-технічного співробітництва з виробничими, науково-дослідними та навчальними установами України і зарубіжжя у спільному вирішенні актуальних проблем науково-консультаційного і інформаційного забезпечення агропромислового виробництва.

2.7. Представляти звітну інформацію з питань інформаційно-консультаційної діяльності, та комп'ютеризації підпорядкованих йому підрозділів на запит керівництва університету, Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики України, інших міністерств і відомств в межах їх повноважень та нести відповідальність перед ректором за їх об'єктивність, вчасність.

3. Права

Проректор з інформації, впровадження та дорадництва має право: – представляти інтереси університету в міністерствах, відомствах та органах місцевого управління, укладати господарські й інші угоди та підписувати інші документи у межах, визначених Статутом НАУ та за дорученнями ректора;

– видавати нормативні документи, розпорядження, вказівки, обов'язкові для виконання підпорядкованими йому підрозділами;

– вимагати від керівників структурних підрозділів університету вирішення питань, пов'язаних з організацією інформаційно-комп'ютерного забезпечення та проведення науково-консультаційних і впроваджувальних робіт;

– узгоджувати спільну діяльність з відповідними проректорами, директорами регіональних закладів та підрозділів НАУ з питань організації і проведення загально-університетських заходів;

– брати участь у вирішенні кадрових питань в університеті та у формуванні його бюджету;

– координувати витрати бюджетних і позабюджетних коштів на науково-консультаційну і впроваджувальну роботу.

4. Відповідальність

Проректор з інформатизації, впровадження та дорадництва несе відповідальність за: – дотримання чинного законодавства та концептуальних положень державних актів, що регламентують освітню, науково-консультаційну та інформаційну діяльність університету; – виконання затверджених індикативних планів та госпрозрахункових завдань з науково-консультаційного обслуговування агропромислового виробництва. – інформаційне та телекомунікаційне забезпечення діяльності підрозділів університету; – своєчасність, якість і достовірність науково-технічної та статистичної інформації про інформаційно-консультаційну діяльність та комп'ютеризацію університету; – дотримання планово-фінансової дисципліни при наданні інформаційно-консультаційних і впроваджувальних робіт;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни в підпорядкованих підрозділах; – продуктивну діяльність підпорядкованої йому служби.