Посадові інструкції навчальних закладів

1.Загальні положення

Проректор з навчально-виховної роботи та студентських справ призначається і звільняється з посади наказом ректора університету, підпорядковується ректору та першому проректору університету відповідно до Статуту НАУ. У своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом НАУ, наказами і розпорядженнями ректора та першого проректора університету та цією посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Проректор з навчально-виховної роботи та студентських справ зобов'язаний: – формувати основні положення концепції освітньо-професійної діяльності університету та визначення механізму її реалізації на рівні вузу і факультетів; – готувати проекти перспективного розвитку НАУ в плані освітньої діяльності та розвитку матеріально-навчальної бази;

– відпрацьовувати і вдосконалювати систему навчальної та виховної роботи, структуру управління нею тощо;

– організовувати науково-дослідну роботу з проблем навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації;

– забезпечувати контроль за дотриманням навчальної дисципліни, якості навчального процесу, відповідності рівня підготовки спеціалістів державним програмам і стандартам; – планувати та готувати до видання підручники, посібники, методичні розробки і рекомендації навчального характеру;

– вирішувати у межах повноважень і доручень ректора питання кадрової політики, підбору і розстановки кадрів, підготовки молодої зміни через магістратуру та систему підвищення кваліфікації;

– планувати і розподіляти штати професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та навчально-виробничого персоналу, вести контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни навчальної частини;

– організовувати роботу приймальної комісії, деканатів щодо пошуку талановитої сільської молоді, її професійної орієнтації і відбору, формування умов прийому в університет та їх дотримання в рамках загальнодержавних правил прийому; – планувати і здійснювати організаційно-виховні заходи загальноуніверситетського рівня та за дорученнями ректора, координацію діяльності кафедр гуманітарної підготовки, народної творчості і культури та фізичного виховання; – розподіляти і контролювати використання стипендіального фонду; – організовувати та проводити студентські олімпіади з дисциплін фундаментальної підготовки і напрямів спеціальностей;

– контролювати навчальний процес та проводити аналіз успішності студентів; – контролювати стан матеріально-технічної бази та формування планів її розвитку, модернізації з метою створення необхідних умов і дотримання вимог з охорони праці; – надавати за дорученням ректора допомогу навчальному господарству "Великоснітинське" з питань перспективного розвитку, підвищення культури виробництва і створення навчальної бази для практичного навчання студентів.

– здійснювати організаційно-методичне забезпечення виховної роботи в університеті на факультетах;

– здійснювати зв'язки та представництво від ректорату в громадських організаціях університету;

– здійснювати від ректорату зв'язок з культурним середовищем м. Києва: театрами музеями, творчими спілками, організаціями тощо;

– з урахуванням статусу НАУ, як провідного аграрного ВЗО держави, його розташування в столичному місті, узагальнювати прогресивний досвід культурно-просвітницької та виховної роботи і розповсюджувати його в системі аграрної освіта України;

– надавати організаційну та методичну допомогу регіональним коледжам технікумам у здійсненні навчально-виховної роботи, контролювати і коригувати цей напрямок їх діяльності;

– з питань і проблем навчально-виховної роботи студентської молоді взаємодіяти із зовнішніми організаціями і відомствами: Міністерством освіти і науки, Міністерством аграрної політики, Міністерством культури, Держкомітетом молодіжної політики, фізичної культури і спорту та туризму, їх структурами на рівні М. Києва, Київської області та Московського району;

– співпрацювати з іншими ВЗО України, зарубіжними університетами з проблем і питань навчально-виховної роботи, студентського життя, молодіжної політики.

3. Права

Проректор з виховної роботи та студентських справ має право: – представляти інтереси університету в міністерствах, відомствах та органах місцевого управління у межах, визначених Статутом НАУ та за дорученням ректора; – здійснювати контроль за дотриманням на рівні університету та його навчальних підрозділів законів і державних актів України з питань трудового законодавства, освітньої діяльності та забезпечення навчального процесу;

– оформляти і підписувати навчальну, методичну та фінансово-кошторисну документацію, статистичні звіти та за дорученням ректора атестаційні справи; – формувати штатний розклад факультетів і кафедр прямого підпорядкування, вносити пропозиції щодо розширення або скорочення штатів, реорганізації або відкриття кафедр і філій на виробництві;

– санкціонувати або візувати внесення до наказів усіх осіб, які зараховуються в штат університету на штатні або тимчасові посади викладачів, навчально-допоміжного та навчально-виробничого персоналу, зараховувати та відраховувати студентів усіх форм навчання; видавати накази щодо призначення стипендії та надання матеріальної допомоги студентам;

– вимагати від керівників усіх структурних підрозділів і дослідних господарств вирішення питань, пов'язаних з організацією та забезпеченням навчального процесу, умов праці викладачів і студентів, захистом їх прав;

– віддавати розпорядження і доручення деканам, завідувачам кафедр, керівникам підрозділів з питань забезпечення планування навчальної роботи, організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, атестації кадрів і контролю якості навчальної та виховної роботи;

– контролювати стан навчальної та виховної роботи, трудову і навчальну дисципліну, дотримання службової етики в міжособових стосунках викладачів, співробітників і студентів на факультетах і кафедрах;

– за дорученням ректора координувати спільну діяльність відповідних проректорів, усіх деканів, директорів дослідних господарств, керівників підрозділів під час проведення заходів загальноуніверситетського характеру та з питань академічної діяльності; – представляти ректорові, вченій раді матеріали щодо морального і матеріального заохочення викладачів і співробітників після проведення конкурсів і наслідків атестації. – давати пропозиції на присвоєння іменних стипендій, інших форм заохочення кращим студентам університету;

– брати участь у роботі кадрової комісії університету;

– контролювати і коригувати від імені ректорату діяльність громадських організацій та їх осередків, які діють у межах університету.

4. Відповідальність

Проректор з виховної роботи та студентських справ несе відповідальність за: – дотримання чинного законодавства та концептуальних положень державних актів, що регламентують освітню діяльність вузу;

– виконання навчальних планів, програм і підготовку спеціалістів відповідних кваліфікаційних рівнів та ступенів згідно з державним і відомчим замовленнями; – своєчасну підготовку та подання матеріалів з ліцензування спеціальностей, атестації й акредитації навчального закладу та його структурних підрозділів;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни в підпорядкованих структурах, на факультетах і кафедрах;

– дотримання штатно-фінансової дисципліни, раціональне використання в межах кафедр матеріальних і фінансових засобів, виділених на забезпечення навчального процесу;

– своєчасне формування планів підготовки спеціалістів, правильної статистичної та функціонально-інформаційної звітності з питань навчально-виховної роботи. – виконання обов'язків та використання прав, передбачених цією посадовою інструкцією.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Взаємовідносини проректора з навчально-виховної роботи та студентських справ з іншими проректорами регламентуються положеннями Статуту НАУ, дорученнями ректора, розмежуванням їх функцій і відповідальністю за ділянки роботи:

– з відділом кадрів, планово-фінансовим відділом і деканатами узгоджує та забезпечує

Комплектування і зарахування професорсько-викладацького складу, стажистів і

Навчально-допоміжного персоналу;

– з бухгалтерією і планово-фінансовим відділом взаємодіє щодо використання фонду

Зарплати, погодинного та стипендіального фондів;

– з науковою частиною та деканатами узгоджує питання планування та підготовки

Викладацького складу для кафедр НАУ через магістратуру та аспірантуру;

– з відділами і службами адміністративно-господарської частини співпрацює щодо

Забезпечення навчального процесу та створення нормальних умов для роботи викладачів

І співробітників, навчання і побуту студентів;

– з деканами вирішує всі питання поточної діяльності факультетів і кафедр;

– з керівниками НВК, дослідних станцій та науково-дослідних господарств узгоджує всі

Питання практичного навчання студентів, умов їх проживання, правового і соціального

Захисту під час с.-г. робіт;

– з громадськими організаціями співпрацює в межах компетенції та за дорученням

Ректора.